Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Община Дряново защити проект по програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" за 771 957,96 лв. без ДДС

Община Дряново кандидатства и защити свое проектно предложение с наименование: „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в град Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници” по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между България, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.
Проектът предвижда подмяна на съществуващите и изграждане на високоефективни отоплителни системи в сгради - общинска собственост, използващи конвенционални горива. Последното е с оглед повишаване на енергийната ефективност и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в сградите.
Включените в проекта сгради са, както следва:

  • Сградата на Община Дряново (подмяна на съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети; Подмяна на отоплителната инсталация и радиаторите към нея).
  • Сграда на Бюро по труда и Местни данъци и такси (монтиране на термопомпенна инсталация за отопление на сградата).
  • Детски ясли (Подмяна на съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети; Подмяна на отоплителната инсталация и радиаторите към нея; Изграждане на система за гореща вода чрез използване на слънчеви колектори).
  • Сгради на ЦДГ Детелина - база Детелина, включително самостоятелен корпус (познат и като барака) към нея (За основната сграда - подмяна на съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети; Изграждане на система за гореща вода чрез използване на слънчеви колектори. За самостоятелния корпус към нея - монтиране на термопомпенна инсталация за отопление на сградата и мрежа за отопление).
  • Сгради на ЦДГ Детелина - база Иглика (Подмяна на съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети; Подмяна на отоплителната инсталация и радиаторите към нея; Изграждане на система за гореща вода чрез използване на слънчеви колектори).

Общата стойност на проекта възлиза на 771 957,96 лв. без ДДС (безвъзмездна финансова помощ), в които се включват разходите за СМР, проектиране, осигуряване на публичност, строителен и авторски надзор, извършване на одит и изготвяне на тръжни документи. Индикативният срок за изпълнение е девет месеца, т.е. до лятото на 2016 г. следва да бъдат изпълнени всички предвидени по проекта дейности.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново