Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2057 ОБА 1.19 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца

УСЛУГА № 2057

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;
● Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

В удостоверението се включват всички живи и починали деца на майката, вписани в регистъра на населението. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК) и се изготвя исканото удостоверение. Удостоверението  се получава от заявителя в служба ГРАО.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за родените от майката деца.

Необходими документи:

● Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно - изисква се в случай, че заявителят не е титуляр;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.  

 Такса: 3.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448007 / Такси за административни услуги

 


 Искане

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново