Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 29/09.10.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№ 29

 

Днес, 09.10.2015 г., в 09.30 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Дряново , което продължи в 13.00 часа при следния дневен ред:

1. Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 116/08.10.2015 г. от Стефан Янков Енчев в качеството му на упълномощен представител на ПП „Партия на зелените“ за нарушения чл.44, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.182, чл. 183 и чл.191от Изборния кодекс - разгледана на заседанието ни в 09.30 часа

Докладва: Секретар ОИК

По време на двете заседания на членовете на ОИК-Дряново бяха дебатирани множество детайли от така представените твърдения в Жалбата на ПП „Партия на зелените“, както и бяха събрани допълнителни доказателства в подкрепа на тезата в жалбата. Като цяло Комисията се раздели на две мнения, като част от членовете подкрепиха предложението на Вяра Ненова Стоянова жалбата да се отхвърли като неоснователна. Останалата част се обедини около мнението да се извърши допълнителна проверка на твърденията и след приключването й да се произнесе по същество.

1. По жалбата с наш вх.№ 116/08.10.2015 г. от Стефан Янков Енчев в качеството му на упълномощен представител на ПП „Партия на зелените“ за нарушения чл.44, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.182, чл. 183 и чл.191от Изборния кодекс, за да се произнесе, ОИК Дряново взе предвид следното:

Жалбата е постъпила в 14.10 часа с входящ №. №116/08.10.2015 г. и е подписана от упълномощения да представлява партията Стефан Янков Енчев. Твърди се, че в Бюлетин, издаден от Община Дряново под формата на отчет на Кмета д-р Иван Николов реално се рекламира извършената през миналия му мандат дейност, което в предизборния период реално води до стимулиране на избирателите при гласуването им в негова полза.В жалбата се твърди, че са нарушени разпоредбите на чл.183, 191 и 182 от ИК и чл.44, ал.5 от ЗМСМА. Претендира се за вземане на мерки от ОИК за преустановяване разпространението на печатния материал, за премахване на отчета от официалния сайт на ОбА – Дряново, за преустановяване на практиката за недопускане на участие на деца в предизборната кампания, в противовес на чл.11, ал.4 т Закона за закрила на детето и за съставяне на АУАН по чл.480 от ИК.

Като се запозна с допълнително получените Бюлетини „Отчет на Кмета д-р Иван Николов“ бр.2 и 3 за мандат 2011-2015, членовете на Комисията започнаха своите дебати, а именно:

Костадин Христов: Мисля, че е правилно да се продължи заседанието, започнало в 9.30 часа.

Вяра Стоянова: В тази част на жалбата, отнасяща се до разпространение на агитационни материали от деца не е доказана и да не се смята за вярна. Бюлетина не е агитационен материал. Същият е качен на сайта на Общината на 18.09.2015 г. На основание Решение на ЦИК 2095 - МИ/10.09.2015 г.,Раздел  I, т. 6 е изяснен въпроса с агитационните материали.

Десислава Заевска: Искам да предложа жалбата да не се гледа цялостно по същество, а по отделни претенция в нея. Претенцията за разнасяне на агитационни материали от деца и нарушение на чл. 11 от ЗЗД е неоснователна, тъй като не са представени конкретни имена на деца.

По претенция 2 за свалянето на отчета от сайта на община Дряново по моему също е неоснователна, тъй като г-н Николов е Кмет на общината и като такъв остава в историята й. А материала е публикуван преди 25.09.2015 г.

По визираното в жалбата за разпространение на печатния материал в условията на предизборна кампания считам, че е основателна. Използван е публичен ресурс за отпечатване на Бюлетина, като негово хартиено копие се разпространява пред една от банките в града, заедно с други печатни издания.

Следва ние, Комисията, да вземем решение дали Бюлетина е „агитационен материал“. Смятам, че в условията на предизборен период същото следва да го приемем като агитационен материал, отпечатан с публични финанси от общинска институция.

Костадин Христов: Споделям мнението на колегата Заевска. Смятам, че следва да вземем решение по жалбата по отделните пунктове. Не може да твърдим използването на деца за агитационна дейност. Нямат доказателство за това. За да решим налице ли е нарушение на Закона за издадения Бюлетин следва да го разгледаме, дали е агитационен материал, или не е такъв. Същият да се разгледа неговото създаване в исторически план. Ако се твърди, че е публикуван преди 25.09.2015 жалбата е неоснователна. При неговото разпространение след тази дата е нарушение на изборното законодателство. Той създава условия за рекламиране работата на Николов, което стимулира избирателите за вземане на решение за неговата поддръжка в изборния процес. Смятам,че излизането на извънзаконови материали в подкрепа на определен кандидат се смята за агитационен материал. Да се вземе решение за предотвратяване на такива материали.

Десислава Заевска: Насочвам вниманието на колегите към Бюлетин 1, страница 3, абзац последен, изречение Второ, където цитирам: „Вярвам, че с общи усилия в следващия мандат ще продължим заедно за по-добро бъдеще и просперитет на община Дряново“ и е подписано от д-р Иван Николов, кмет на община Дряново. По моему това води до презумция за нарушаване на чл. 182 от ИК.

Михаил Колев: Подкрепям мнението на Заевска и Христов. В бюлетина е отправено внушение към избирателите на Дряново, че следващия кмет на общината ще е Иван Николов. В тази си част жалбата е законосъобразна.

Нели Иванова: Подкрепям предноговорящите за изборната агитация. Жалбата в тази си част е  законосъобразна.

Ценка Костова: Подкрепям в частта на жалбата за Бюлетина, която насочва избирателите за определена подкрепа. В останала част не подкрепям.

Ирина Стайкова: Смятам, че по първото искане по чл. 87 от ИК да се изясни Бюлетина дали е агитационен материал, или не. Според мен това е агитационен материал. Другите твърдения ги отхвърлям.

Цанко Цанев: Чл. 87, ал.1. т. 22 от ИК няма връзка с разглеждания проблем. По второто искане същия член не кореспондира с искането и не е в правомощията на ОИК за премахване от официалния сайт на общината. Бюлетина във връзката с разпоредбите на чл.182 от ИК. По третото искане няма основание за изпълнение от ОИК, тъй като няма твърди доказателства. Няма законно основание за съставяне на АУАН по чл. 182 от ИК, тъй като той има други прерогативи.

Николинка Колчева: Поддържам мнението на г-н Христов

Мирослава Христова: Нямам коментар по въпроса.

 

След приключване на дебатите се предложиха 2 процедурни решения:

  1. Решенията по Жалбата да се гледат в своята цялост
  2. Решенията да се вземат по отделни фрагменти

При гласуването по първото предложение, същото не се прие с резултат от 2 „ЗА“ и 8 „ПРОТИВ“

Прие се жалбата да се гледа по отделни точки с резултат 8 „ЗА“ и 2 „ПРОТИВ“

 

След така приетото решение ОИК - Дряново взе следните Решения:

  1. Приема  за основателно искането в жалбата за преустановяване на разпространението на печатното издание на Информационен бюлетин на община Дряново (Отчет на Кмета д-р Иван Николов за мандат 2011-2015 г.) и възлага на Общинска администрация да изтегли от разпространение печатното издание на Бюлетина.

         Гласували „ЗА“ - 8,                      „ПРОТИВ“ - 2

  1. Приема искането за премахване на Информационния бюлетин от официалния сайт на Общината www.dryanovo.bg за неоснователно

Гласували „ЗА“ - 10,                           „ПРОТИВ“ - 0

  1. Приема искането за недопускане на участието на лица по 18 годишна възраст за политическа пропаганда като неоснователно

Гласували „ЗА“ - 10,                          „ПРОТИВ“ - 0

  1. Приема  искането за съставяне на АУАН по чл. 480 от ИК за неоснователно

Гласували „ЗА“ - 10,                          „ПРОТИВ“ - 0

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                          

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                          

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                  

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                 

Костадин Христов                                                                                       

Вяра Стоянова                                                                                             

Ценка Костова                                                                                             

Нели Иванова                                                                                             

Михаил Колев                                                                                            

Десислава Заевска - Георгиева                                                         

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново