Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 34/21.10.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№ 34

 

Днес, 21.10.2015 г., в 11:00 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Дряново при следния дневен ред:

1.Одобряване на образец на Бланка чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници по писмо на ЦИК с изх.№ МИ-15-1426/19.10.2015 г.

Докладва: Секретар ОИК

2. Регистриране на застъпници от Коалиция “Народен съюз“ по постъпило заявление с наш вх. № 139/20.10.2015 г.

Докладва: Секретар ОИК

3. Разглеждане на постъпила жалба от Галин Николаев Герганов, кандидат за общински съветник от ПП „Партия на зелените“ с наш вх. № 144/20.10.2015 г.

Докладва: Секретар ОИК

4. Решение за публикуване на интернет страницата на ОИК сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в отделните видове избори

Докладва: Секретар ОИК

5. Искане за заличаване на застъпник от ПП“АБВ-Алтернатива за българско възраждане“ с вх. № 147/20.10.2015 г.

Докладва: Секретар ОИК

 

1.По т. 1 от дневния ред ОИК – Дряново се запозна с Решение №634 - НС/МИ/22.07.2014 г. на ЦИК, след което ,обсъди образеца на Бланка чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници по писмо на ЦИК с изх.№ МИ-15-1426/19.10.2015

2.По точка 2 от дневния ред: ОИК Дряново разгледа постъпилото заявление с вх.№ 139/20.10.2015 г. на Коалиция “Народен съюз“ и се увери в законосъобразно подаденото заявление.

3.По точка 3 от дневния ред: ОИК - Дряново се запозна с постъпилата жалба от Галин Николаев Герганов, кандидат за общински съветник от ПП „Партия на зелените“ с наш вх. № 144/20.10.2015 г.. На база на описаното в нея и представените данни, за да се увери във верността на посоченото е изпратено писмо с наш изх.№32/21.10.2015 г. до РУ “Полиция“ - Дряново с искане да бъде изяснена фактическата обстановка, а именно образувана ли е в РУП Дряново преписка с №258 - Р - 7428/20.10.2015 г., която да е свързана с разпространяване на печатен материал - вестник „Дряновска политика“ издаден от Тръст за независими политически анализи; свързани ли са непълнолетни лица с разпространението на този материал и кои; участвали ли са Маринела Нинева и Нина Нинева в разпространението му; имало ли е установено участие на служител от ОбА Дряново в конкретния случай и кой и установено ли е ползване на публичен административен ресурс съгласно разпоредбите Параграф 1, т.18 от ДР на ИК, а именно бюджетни средства, помещения, автомобили и други транспортни средства, собственост на община Дряново.

 

4.По точка 4 от дневния ред: Не бяха направени разисквания, тъй като предпечатни образци на бюлетините за гласуване в отделните видове избори са приети с решение на ОИК.

5.По точка 5 от дневния ред: Разгледано е постъпилото заявление и същото не противоречи на Закона. Не бяха проведени дебати по нея.

След изчерпване на дебатите по дневния ред ОИК Дряново прие следните:

 

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Приема решение за одобряване на образец на Бланка чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници.

2. Регистрира списък със застъпници на Коалиция “Народен съюз“ по постъпило заявление с наш вх. № 139/20.10.2015 г.

3. Приема решение за отлагане разглеждане на жалбата до постъпване на отговор от РУ “Полиция“ - Дряново и изясняване на описаните в жалбата факти и данни.

4. Приема Решение за публикуване на интернет страницата на ОИК сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в отделните видове избори.

5. Приема решение за заличаване на посочения застъпник от ПП“АБВ-Алтернатива за българско възраждане“ с вх. № 147/20.10.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                         

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                         

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                 

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                

Костадин Христов                                                                                       

Недка Витанова                                                                                          

Вяра Стоянова                                                                                             

Ценка Костова                                                                                            

Нели Иванова                                                                                              

Михаил Колев                                                                                            

Десислава Заевска - Георгиева                                                         

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново