Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 35/22.10.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№ 35

 

Днес, 22.10.2015 г., в 09:00 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Дряново при следния дневен ред:

1. Регистриране на застъпници от Местна Коалиция ЗАЕДНО ЗА ДРЯНОВО Реформаторски блок и българска нова демокрация по постъпило заявление с наш вх. № 149/21.10.2015 г.

Докладва: Секретар ОИК

2. Регистриране на застъпници от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет д-р Иван Николов по постъпило заявление с наш вх. № 150/21.10.2015 г.

Докладва: Секретар ОИК

3. Разглеждане на постъпила жалба от Галин Николаев Герганов, кандидат за общински съветник от ПП „Партия на зелените“ с наш вх. № 144/20.10.2015 г.

Докладва: Секретар ОИК

4. Разпределeние на екипи за техническо обезпечаване на дейностите по подготовка на изборния ден.

Докладва: Секретар ОИК

 

1.По точка 1 от дневния ред: ОИК Дряново разгледа постъпилото заявление с вх.№149/21.10.2015 г. На Местна Коалиция ЗАЕДНО ЗА ДРЯНОВО /Реформаторски блок и българска нова демокрация/ и се увери в законосъобразно подаденото заявление.

 

2. По точка 2 от дневния ред: ОИК Дряново разгледа постъпилото заявление с вх.№ 150/21.10.2015 г. на  Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кметд-р Иван Николов и се увери в законосъобразно подаденото заявление.

3. По точка 3 от дневния ред: ОИК - Дряново се запозна с постъпилата жалба от Галин Николаев Герганов, кандидат за общински съветник от ПП „Партия на зелените“ с наш вх. № 144/20.10.2015 г.. На база на описаното в нея и представените данни, за да се увери във верността на посоченото е изпратено писмо с наш изх.№33/22.10.2015 г. до Районна прокуратура - Дряново с искане да бъде изяснена фактическата обстановка, а именно образувана ли е в РУП Дряново преписка с №258 - Р - 7428/20.10.2015 г., която да е свързана с разпространяване на печатен материал - вестник „Дряновска политика“ издаден от Тръст за независими политически анализи; свързани ли са непълнолетни лица с разпространението на този материал и кои; участвали ли са Маринела Нинева и Нина Нинева в разпространението му; имало ли е установено участие на служител от ОбА Дряново в конкретния случай и кой и установено ли е ползване на публичен административен ресурс съгласно разпоредбите Параграф 1, т.18 от ДР на ИК, а именно бюджетни средства, помещения, автомобили и други транспортни средства, собственост на община Дряново.

4. По точка 4 от дневния ред: Бяха сформирани 4 екипа за обезпечаване на дейностите по подготовката на изборния ден както следва:

- Николинка Колчева, Мирослава Пенчева и Вяра Стоянова - отговарящи за подготовка на пликове и протоколи.

- Десислава Заевска, Костадин Христов и Нели Иванова - отговарящи за своевременното обявяване на взетите решения, както и за тяхното изготвяне.

- Ценка Костова, Недка Витанова и Цанко Цанев - отговарящи за подготовка на изборни книжа и материали за СИК.

- Михаил Колев - отговарящ за намирането на кашони, в които да се поставят изборните книжа и материали за СИК.

След изчерпване на дебатите по дневния ред ОИК Дряново прие следните:

 

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Регистрира списък със застъпници на Местна Коалиция ЗАЕДНО ЗА ДРЯНОВО /Реформаторски блок и българска нова демокрация/  по постъпило заявление с наш вх. № 149/21.10.2015 г.

2 .Регистрира списък със застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет д-р Иван Николов по постъпило заявление с наш вх. № 150/22.10.2015 г.

3.Приема решение за отлагане разглеждане на жалбата до постъпване на отговор от Районна прокуратура - Дряново и изясняване на описаните в жалбата факти и данни.

4.Приема сформирането на 4 екипа, както следва:

- Николинка Колчева, Мирослава Пенчева и Вяра Стоянова - отговарящи за подготовка на пликове и протоколи.

- Десислава Заевска, Костадин Христов и Нели Иванова - отговарящи за своевременното обявяване на взетите решения, както и за тяхното изготвяне.

- Ценка Костова, Недка Витанова и Цанко Цанев - отговарящи за подготовка на изборни книжа и материали за СИК.

- Михаил Колев - отговарящ за намирането на кашони, в които да се поставят изборните книжа и материали за СИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                          

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                          

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                  

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                 

Костадин Христов                                                                                      

Недка Витанова                                                                                           

Вяра Стоянова                                                                                             

Ценка Костова                                                                                             

Нели Иванова                                                                                             

Михаил Колев                                                                                            

Десислава Заевска - Георгиева                                                        

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново