Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 38/25.10.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№ 38

 

Днес, 25.10.2015 г., в 14:40 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Дряново при следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпила жалба от Даниела Стефанова Василева - Лисичкова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с наш вх. № 168/25.10.2015 г. – 12.05 часа

Докладва: Секретар ОИК

 

2. Определяне на членове на ОИК за предаване на изборните книжа на ЦИК след приключване на изборния ден

Докладва: Секретар ОИК

 

3. Разглеждане на постъпила жалба от Даниела Стефанова Василева - Лисичкова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с наш вх. № 169/25.10.2015 г. – 14.35 часа

Докладва: Секретар ОИК

 

1. По точка 1 от дневния ред: Разглеждане на постъпила жалба от Даниела Стефанова Василева - Лисичкова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с наш вх. № 168/25.10.2015 г. – 12.05 часа за извършени две  нарушения на ИК. А именно:

1.За сигнал от разтревожени граждани за оказан им натиск в деня на размисъл от управителя на охранителна фирма „Делта гард“ Николай Иванов Минчев за гласуване в полза на един от кандидатите за кмет на община Дряново. В последвалата дискусия ОИК единодушно приема , че е недопустимо да се разглеждат сигнали внесени на база показания от анонимни свидетели- „разтревожени граждани“ и жалбата  на Даниела Стефанова Василева - Лисичкова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с наш вх. № 168/25.10.2015 г следва да се остави без уважение , като неоснователна и недоказана.

2.За това, че Михаил Константинов Ганчев - Белев, кандидат за общински съветник, управляващ  ЛА „БМВ“ ДК№ЕВ 5465 АХ  „..от 06,45 ч.  до 08,45 ч. е забелязан близо два часа да престоява в района на ромската махала кв. Изгрев , където жителите гласуват в секция № 071200008,  ходи по къщите на хората в квартала и прави опити за купуване на гласове и контролиране на вота“.

ОИК намира, че присъствието на ЛА „БМВ“ ДК № ЕВ 5465 АХ  собственост на Михаил Константинов Ганчев - Белев, кандидат за общински съветник  „..от 06,45 ч.  до 08,45 ч“ само по себе си не е нарушение на ИК. Към Жалбата няма представени доказателства за посещения по къщите,  опити за купуване на гласове и контролиране на вота. Становището на ОИК Дряново и по този пункт от Жалбата на Даниела Стефанова Василева - Лисичкова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с наш вх. № 168/25.10.2015 г. също  следва да се остави без уважение, като неоснователна и недоказана.

 

2. По точка 2 от дневния ред : Във връзка с разпоредбите на чл.87 ,  ал.1 , т.32 ОИК определя момента и членовете  , които ще предават в ЦИК изборните книжа след приключване на изборния ден. При определянето на приносителите на книжата следва да се вземе предвид , че същите трябва да са представители на различни политически сили.

3. По точка 3 от дневния ред : Постъпилата жалба от Даниела Стефанова Василева - Лисичкова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с наш вх. № 169/25.10.2015 г. – 14.35 часа е за извършено нарушение на ИК за извозване на избиратели до СИК с автомобили, собственост на община Дряново. Като жалбоподателката твърди, че има съмнение за използване на публичен ресурс.

В тази връзка ОИК-Дряново със свой изх. № 36/25.10.2015 г. изиска незабавна справка от Общинска администрация за броя на  постъпилите заявки за помощ за придвижване до помещенията за гласуване в изборния ден, съгласно наше Решение 103-МИ/16.10.2015. Същата е предоставена от ОбА с наш вх. № 170/25.10.15 г., като видно от нея има подадени 3 бр. адреси и желаещи.

Водени от горното ОИК-Дряново е жалбата да се остави без уважение, като неоснователна.

 

След изчерпване на дебатите по дневния ред ОИК Дряново прие следните:

 

Р Е Ш Е Н И Я:

1. На основание чл.87, ал.1 т.22 от ИК, ОИК - Дряново реши оставя като неоснователна и недоказана жалбата на Даниела Стефанова Василева - Лисичкова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с наш вх. № 168/25.10.2015 г.

2. На основание чл.87 ,  ал.1 , т.32 от ИК ОИК- Дряново определя:

Ирина Стайкова - Председател

Ценка Костова - за Секретар

Вяра Стоянова - член

За екип за предаване на изборните книжа на ЦИК веднага след приключване на изборния ден

3. На основание чл.87, ал.1 т.22 от ИК, във връзка с наше Решение 103-МИ/16.10.2015 г. и писмо от Кмета на Община Дряново, ОИК – Дряново реши оставя като неоснователна и недоказана жалбата на Даниела Стефанова Василева - Лисичкова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ с наш вх. № 169/25.10.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                          

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                          

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                 

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                 

Костадин Христов                                                                                      

Недка Витанова                                                                                           

Вяра Стоянова                                                                                             

Ценка Костова                                                                                           

Нели Иванова                                                                                            

Михаил Колев                                                                                           

Десислава Заевска - Георгиева                                                         

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново