Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 40/27.10.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л 

№ 40

 

На  27.10.2015 г. от 16:00 часа ОИК Дряново проведе заседание при  следния дневен ред.

1. Относно: Насрочване на Втори тур на Местни избори 2015 г.

След отчитане на резултатите от проведените МИ 2015 на 25.10.2015 г. и във връзка с писмо на ЦИК МИ-15-1547/23.10.2015 г. и липса на избрани кметове на община Дряново и кметства с. Царева ливада и с. Гостилица се налага насрочване на втори тур.

Във връзка с това и на основание чл.87, ал.1 т.29, във връзка с чл.452, ал.4 от ИК ОИК - Дряново взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Насрочва Втори тур за провеждане на Местни избори 2015  на 01.11.2015 г.

Избори да се проведат както следва:

- за Кмет на Община Дряново - на територията на цялата община

- за Кмет на кметство с. Царева ливада

- за Кмет на кметство с. Гостилица

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                          

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                          

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                  

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                   

Костадин Христов                                                                                       

Недка Витанова                                                                                           

Вяра Стоянова                                                                                             

Ценка Костова                                                                                           

Нели Иванова                                                                                             

Михаил Колев                                                                                             

Десислава Заевска - Георгиева                                                         

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново