Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 45/01.11.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№ 45

 

Днес, 01.11.2015 г., в 14.00 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Дряново при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на резултатите от извършените служебни проверки по изясняване на описани в подадени жалби нарушения на ИК, съгласно наше Решение № 147-МИ/01.11.2015 г.
 2. Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 200/01.11.2015г. от Нела Савчева Недева - представител на ИК за издигане на независим кандидат за кмет относно нарушение на ИК в СИК № 071200015

Докладва: Секретар ОИК

 1. Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 201/01.11.2015г. от независим кандидат за кмет на община Дряново за нарушения на изборния процес.
 2. Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 202/01.11.2015г. от Председател на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Дряново..
 3. Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 203/01.11.2015г. от УП на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Дряново
 4. Разглеждане на предложение на Десислава Заевска - член на ОИК за излизане с позиция по отношение на арогантно поведение на общински съветник и представител на инициативен комитет към колега от ОИК-Нели Иванова.
 5. Упълномощаване на член от ОИК да подписва секретаря в негово отсъствие

 

По т.1 от ДР:

1.1: Постъпилата жалба наш вх.№ 196/01.11.2015г. от Мирослав Семов Семов относно нарушение на ИК в СИК № 071200025 - Дом за възрастни с дименсия - Дряново касае нарушения, свързани с гласуване с придружител

За да изясни фактическата ситуация по описаните в жалбата твърдения ОИК-Дряново взе изпрати проверка на място от членове на ОИК, които да докладваха за липса на достатъчно данни за доказване на твърдяното. От представения ни Протокол за извършената проверка, приложен към настоящия се установява, че липсват доказателства за потвърждаване на описаното. СИК е действала в рамките на своите правомощия.

1.2. Внесената жалба наш вх.№ 197/01.11.2015г. от Мариянка Петрова Петрова - пълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ относно нарушение на ИК в СИК №№ 071200008 и 071200010и 071200011 относно използване на отличителни знаци в разрез с утвърдените образци в Решение № 1497/25.06.2015 г. останаха недоказани, предвид извършената проверка на място. В указаните секции нямаше представители на ПП, ИК или застъпници, чийто баджове да са в разрез с определените в горепосоченото Решение на ЦИК образци.

1.3  Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 198/01.11.2015г. от Мирослав Семов Семов относно нарушение на ИК в СИК № 071200006 , гр. Дряново, СОУ „М.Райкович“ във връзка с действията на застъпник на независим кандидат за кмет в горепосочената СИК.

За да се увери в основателността на жалбата, бе изпратен екип от 2-ма члена на ОИК - Дряново от различни политически сили, който докладва на второто заседание на ОИК, че след разговори с членовете на СИК № 071200006 на място не са установени действия от страна на Камелия Костадинова - застъпник на независим кандидат за кмет на община да притеснява членовете на СИК и избирателите, както и да има нарушаване на чл.120 от ИК.

1.4: Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 199/01.11.2015г. от Мирослав Семов Семов относно нарушение на ИК в СИК № 071200008 - гр. Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“, касаеща неправомерно поведение на представител на ИК на независим кандидат за кмет на общината, свързано със заплахи срещу граждани, във връзка с упражняване правото им на глас в полза на определен кандидат.

При извършената проверка, членовете определени в наше Решение докладваха липса на доказаност на посоченото в жалбата, както и липса на доказателства за наличие на хипотезата на чл.126 от ИК. Горното е продиктувано в резултат на снети обяснения от всички членове на СИК, както и от присъстващите в този момент застъпници и представители на ИК.

По т.2 от ДР: Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 200/01.11.2015г. от Нела Савчева Недева – представител на ИК за издигане на независим кандидат за кмет относно нарушение на ИК в СИК № 071200015

В жалбата се твърди, че пред СИК 071200015 в с. Царева ливада на входа на сградата са стояли 12 човека, със баджове „Представители ИК“, държащи в ръка пълномощни с логото на ПП.

Извършена е проверка на място, при която не е установено присъствието на такива лица, но след снети обяснения, ОИК намира, че е недопустимо демонстративно поведение и размахване на документи с лого на политическа сила.

По т.3 от ДР: Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 201/01.11.2015г. от независим кандидат за кмет на община Дряново за нарушения на изборния процес.

Във връзка с описаното в жалбата, ОИК – Дряново изясни чрез Председателя на СИК за наличието на инцидент, касаещ хипотезата на чл. 228 от ИК. По думите на същия е имало случай на попълване на бюлетина в изборното помещение и за случая е съставен Протокол на СИК, удостоверяващ, че не е нарушена тайната на вота.

По т.4 от ДР: Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 202/01.11.2015г. от Председател на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Дряново.

При извършената проверка се установи, че е допуснат инцидент, който в крайна сметка е разрешен с помощта на служителите на РУП - Дряново.

Но с цел запазване на добрият тон и спазване на ИК е необходимо да се вземе решение за предупреждаване на участниците в конкретния инцидент за спазване на добрия тон и Закона.

По т.5 от ДР: Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 203/01.11.2015г. от УП на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Дряново.

На основание на постъпилата жалба, ОИК - Дряново изпрати свои представители в СИК071200015, с. Царева ливада, за да изяснят фактическото състояние на нещата. Визираното в жалбата лице не беше намерено в района на СИК, за да се констатира верността на жалбата и същата остава като такава недоказана.

По т.6 от ДР: Във връзка с възникнал инцидент при посещение на члена на ОИК Нели Иванова в изпълнение на свои задължения, вменени й в наше Решение 147-МИ/01.11.2015 за установяване верността на подадени до ОИК жалби, са направени и арогантни изявления от страна на Михаил К. Ганчев по нейн адрес.

В тази връзка ОИК-Дряново остро възразява срещу подобен род недопустимо поведение. Счита, такова поведение за недопустимо в един демократичен изборен процес.

По т.7 от ДР: В отсъствието секретаря на ОИК - Дряново бе предложено същия да се подписва от Десислава Любенова Заевска - Георгиева

След така описаното по-горе и на основание чл.87, ал.1 от ИК ОИК - Дряново взе следните

РЕШЕНИЯ:

 1. Взема Решение за оставяне без уважение Жалба наш вх.№ 196/01.11.2015г. относно нарушение на ИК в СИК № 071200025 - Дом за възрастни с деменция – Дряново като недоказана
 2. Взема Решение за оставяне без уважение Жалба наш вх.№ 197/01.11.2015г. относно нарушение на ИК в СИК №№ 071200008 и 071200010и 071200011 като недоказана
 3.  Взема Решение за оставяне без уважение Жалба наш вх.№ 198/01.11.2015г. от Мирослав Семов Семов относно нарушение на ИК в СИК № 071200006 , гр. Дряново, СОУ „М.Райкович“ във връзка с действията на застъпник на независим кандидат за кмет в горепосочената СИК като недоказана
 4. Взема Решение за оставяне без уважение наш вх.№ 199/01.11.2015г. от Мирослав Семов Семов относно нарушение на ИК в СИК № 071200008 - гр. Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“, касаеща неправомерно поведение на представител на ИК на независим кандидат за кмет на общината, свързано със заплахи срещу граждани, във връзка с упражняване правото им на глас в полза на определен кандидат като недоказана.
 5. Взема Решение по принцип за това, че жалбата е основателна и следва да се предупредят пълномощниците на ПП „ГЕРБ“-Дряново за недопускане на подобно неетично поведение в изборния ден.
 6. Взема Решение за оставяне без уважение Жалба наш вх.№ 201/01.11.2015г. от независим кандидат за кмет на община Дряново като неоснователна
 7. Взема Решение за основателност на Жалба с вх.№ 202/01.11.2015г. и предупреждава Преслава Демирева за спазване на добрия тон в изборния процес
 8. Оставя без уважение Жалба под вх.№ 203/01.11.2015 г. като недоказана
 9. ОИК-Дряново остро възразява срещу подобен род недопустимо поведение. Счита, такова поведение за недопустимо в един демократичен изборен процес.
 10. На основание чл. 85, ал. 8, предложение второ от Изборния кодекс ОИК - Дряново взема решение при отсъствието на Секретаря на ОИК, същият да се подписва от Десислава Любенова Заевска - Георгиева - член, избрана и съобразено с квотния принцип на ОИК

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                         

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                         

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                 

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                 

Костадин Христов                                                                                       

Вяра Стоянова                                                                                            

Ценка Костова                                                                                            

Нели Иванова                                                                                              

Недка Витанова                                                                                          

Михаил Колев                                                                                            

Десислава Заевска - Георгиева                                                         

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново