Община
Туризъм
Решения

Решение № 157-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

157-МИ

гр. Дряново, 01.11.2015

 

  1. Относно: Упълномощаване на член от ОИК да подписва секретаря в негово отсъствие.

ОИК - Дряново взема решение при отсъствието на Секретаря на ОИК, същият да се подписва от член, избран и съобразен с квотния принцип на ОИК.

В тази връзка и на основание чл. 85, ал. 8, предложение второ от Изборния кодекс, ОИК взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

ОИК - Дряново взема решение при отсъствието на Секретаря на ОИК, същият да се подписва от Десислава Любенова Заевска – Георгиева – член, избрана и съобразено с квотния принцип на ОИК

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново