Община
Туризъм
Решения

Решение № 151-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

151-МИ

гр. Дряново, 01.11.2015

 

Относно: Жалба наш вх.№ 199/01.11.2015г. от Мирослав Семов Семов относно нарушение на ИК в СИК № 071200008 - гр. Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“

Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 199/01.11.2015г. от Мирослав Семов Семов относно нарушение на ИК в СИК № 071200008 - гр. Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“, касаеща неправомерно поведение на представител на ИК на независим кандидат за кмет на общината, свързано със заплахи срещу граждани, във връзка с упражняване правото им на глас в полза на определен кандидат.

При извършената проверка, членовете определени в наше Решение докладваха липса на доказаност на посоченото в жалбата, както и липса на доказателства за наличие на хипотезата на чл.126 от ИК. Горното е продиктувано в резултат на снети обяснения от всички членове на СИК, както и от присъстващите в този момент застъпници и представители на ИК.

В тази връзка и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Взема Решение за оставяне без уважение наш вх.№ 199/01.11.2015г. от Мирослав Семов Семов относно нарушение на ИК в СИК № 071200008 – гр. Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“, касаеща неправомерно поведение на представител на ИК на независим кандидат за кмет на общината, свързано със заплахи срещу граждани, във връзка с упражняване правото им на глас в полза на определен кандидат като недоказана.

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново