Община
Туризъм
Новини

Кръгла маса във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници“

На 04 декември 2015 г. от 10,30 ч., в община Дряново, се проведе кръгла маса за обмяна на опит и добри практики за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, във връзка с изпълнението на ДБФП BG04-02-03-052-006/18.08.2015 г., за проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници“, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
На събитието присъстваха екипа за управление, граждани и медии. Проектът беше представен пред новото ръководство на община Дряново, като се акцентира върху целите, дейностите, индикаторите и финансиращата програма.
Представени бяха добри практики в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници като същността и методологията за Пасивни къщи /Passive house/, Енергийно позитивни сгради /Powerhouse/ и Иновативна и патентована технология при производството на дълбока и плитка геотермална енергия /Rock energy/. Обясни се понятието Пасивна къща - енергоспестяваща къща, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Името „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Като икономиите за отопление в сравнение с обикновените сгради са над 75%, а разходите са малки, което прави обитателите на пасивните къщи независими от постоянно покачващите се цени на енергията. Беше представена и друга добра практика от Норвегия за енергийно позитивна сграда - сграда, която генерира възобновяема енергия по време на своя етап на функциониране и реално се превръща в енергийно независима къща.
Присъстващите на кръглата маса се запознаха и с иновативна технология за извличане на енергия чрез циркулиране на вода в горещи сухи скали на дълбочина от 3,000-5,000 м в една затворена система като възобновяем и устойчив метод със слабо въздействие върху околната среда и без емисии.

Пресконференция 1 Пресконференция 2 Пресконференция 3 Пресконференция 4

 Прессъобщение

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново