Община
Туризъм
ОБА8 - Административни услуги "Селско стопанство и екология"

ОБА 8.7 - Издаване на удостоверение за наличие на обстоятелства по чл.13, чл.15 и чл.16 от Закона за пчеларството

Нормативна уредба:

● Закон за пчеларството - чл. 13, чл.15 и чл.16

Процедура по предоставяне на административната услуга:

1. За пчелини, намиращи се в малките населени места на община Дряново, Заявлението се подава в съответното кметство до Кмета на населеното място или Кметския наместник.
2. За пчелини, намиращи се в гр.Дряново, Искането се подава в ЦУИГ на ОбА-Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на община Дряново.
3. Заявителят осигурява транспорт на длъжностното лице за извършване оглед на пчелина. При огледа се представят и оригинали на приложените към заявлението документи.
4. След извършен оглед на представените документи и на пчелина, се издава удостоверение.

Описание на резултат от услугата:

Удостоверение за наличия на обстоятелства по чл.13, чл.15 и чл.16 от Закона за пчеларството. За да послужи пред РВМС-Габрово за издаване на Удостоверение за регистрация на животновъдния обект /пчелин/ по ЗВМД.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Копие на скицата на имота в който е разположен пчелина;
● Копие от документ, доказващ собствеността (правото на ползване) на имота, в който е разположен пчелина.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 14 дни.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново