Община
Туризъм
ОБА8 - Административни услуги "Селско стопанство и екология"

ОБА 8.6 - Регистрация на домашно куче

Нормативна уредба:

●  Закон  за ветеринарномедицинската дейност – чл.175;
●  Закон за местните данъци и такси  - чл. 116  - 117;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново - Раздел IX.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Регистрацията на кучета е двустепенна и включва:

Ветеринарно-медицинска регистрация;

Административна регистрация;

Всеки собственик на куче - домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване, над тази възраст, го декларира в общинска администрация - Дряново, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно Закон за местните данъци и такси  и Закона за ветеринарномедицинската дейност, като попълват декларация за регистрация на домашно куче - по образец. Декларацията, заедно с приложените документи се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново.  За извършване на административна регистрация, собственикът на кучето заплаща такса в размер, определен от общинския съвет – Дряново, след което подадената декларация се  регистрира в електронната система за документооборота. Административната регистрация се извършва от упълномощен служител на общината при представяне на необходимите документи. Въз основа на извършената регистрация се издава  свидетелство за собственост на куче. При административната регистрация, данните за всяко домашно куче и неговия собственик се вписват в регистър. След извършването на административната регистрация и издаденото свидетелство за собственост на куче, през всяка следваща година  на отглеждане собственикът извършва пререгистрация на отглежданото от него куче. За целта се  заплаща годишна такса за притежаване на куче  в  размер, определен от общинския съвет – Дряново. За удостоверяване пререгистрацията на домашното куче, упълномощен служител на общината отразява върху свидетелството за собственост на куче годината за която е извършена пререгистрацията. Свидетелство за собственост на куче и ветеринарномедицинския паспорт на Вашето куче са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън дома.

Описание на резултат от услугата:

Административна регистрация на домашно куче и  издадено свидетелство за собственост на куче.

Необходими документи:

Декларация по образец.

Към декларацията за притежаване на куче - домашен любимец се прилагат :

       1.1 Документ за ветеринарно-медицинска регистрация, ветеринарномедицински паспорт - копие на страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар;
       1.2 Документ за платена такса – издава се служебно. За извършената административна регистрация, собственикът на кучето заплаща такса в размер, определен от общинския съвет – Дряново.
       1.3 Документ удостоверяващ обстоятелства за освобождаване от такса, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Регистрацията е пожизнена, като при промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми общинска администрация - Дряново в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето - домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.

Срок на изпълнение:  веднага.

Такса:  За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в  размер, определен от общинския съвет – Дряново, съответно:

10.00 лева за кучета отглеждани на територията на  град Дряново;
5.00 лева за кучета отглеждани на територията на вилни зони и селата на територията на общината.

Освобождават се от такса:

Собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета;
7.куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

При придобиване на куче с вече платена годишна такса, отразена в свидетелство за собственост на куче, същата не се заплаща от новият собственик, подава се само декларация  за регистрация на домашно куче по образец.

*Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448013 / Такси за притежаване на куче


 Декларация

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново