Община
Туризъм
Акценти

Предоставянето на имоти от Общинския поземлен фонд Дряново с начин на трайно ползване „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”

ОБЯВА

Във връзка с Решение № 39 от 29.12.2015 г. на ОбС и предоставянето на имоти от Общинския поземлен фонд Дряново с начин на трайно ползване „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели, се канят  всички собственици на имоти с променено предназначение, чийто достъп до имотите бъде препятстван по някакъв начин, в срок до 30.01.2016 г. да подадат уведомление до Кмета на Общината с приложен документ за собственост и скица с видни номера на поземлени имоти.
За полските пътища и напоителни канали, граничещи с имотите с променено предназначение, с препятстван достъп и подадено уведомление, Кметът на Общината няма да сключва договор със съответния ползвател на масива. 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново