Община
Туризъм
ОБА9 - Административни услуги "Зелена система"

СУНАУ ОБА 9.5 - Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Нормативна уредба:

● Закон за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ чл.32, ал.3

Процедура по предоставяне на административната услуга:

1. Искането се подава в ЦУИГ на ОбА-Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса на услугата в ЦУИГ, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на община Дряново.
2. Огледът на място се извършва от комисия назначена от Кмета на община Дряново. Заявителят осигурява транспорт на комисията за извършване оглед на дърветата в имота. При огледът се представят и оригинали на приложените към заявлението документи. За извършеният оглед на място се съставя протокол.
3. След извършеният оглед на представените документи и на дърветата в имота, се издава разрешение за сеч или мотивиран отказ да се издаде разрешение за сеч.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на Протокол за извършен оглед на място и Разрешение за отсичане и изкореняване на над 5 дървета и 1 дка лози в селскостопански земи или Отказ за издаване на разрешение за сеч с посочени мотиви.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Копие от документ за собственост на поземления имот - нотариален акт или решение на Поземлена комисия;
● Скица /актуална/, издадена или заверена от АГКК-Габрово или Поземлена комисия-Дряново, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.
● Копие от протокола за трасиране границите на имота;
● Когато имота е наследствен се прилага удостоверение за наследници;
● При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До 31.12 на календарната година през която е издадено разрешението за сеч.

Срок на изпълнение: до 14 дни.

Такса:

 

  • Разрешение за сеч – 5.00 лв.
  • Разрешение за сеч на ценна дървесина – 10.00 лв.
  • Маркиране на дървесина – 3.00 лв.
  • Протокол за оглед – 10.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448090 / Други общински такси

 

  • Издаване на превозен билет – 2.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 44700 / Други неданъчни приходи


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново