Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Община Дряново и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява подбор за обществени възпитатели

На основание чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН при Община Дряново набира кандидати за четири /4/ броя обществени възпитатели за 2016 година.

1. Предмет на дейност
- Осъществяване на корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни лица с противообществени прояви и престъпления;
-  Корекционно-възпитателна работа с непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
- Корекционно -възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално педагогически интернат е прекратен;
- Корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни поставени под възпитателен надзор по реда на чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за БППМН;
- Работа с малолетни и непълнолетни, за които съществува опасност за тяхното развитие и възпитание;
- Работа по превенция на отпадането от училище;
- Провеждане лекции, беседи и дискусии по проблемите на превенция на агресията, насилието и зависимостите, както и консултации с родители и деца в „Консултативен кабинет за социална превенция”;

2. Изисквания за обществен възпитател
- подходящо за извършване на корекционно-възпитателна работа образование в сферата на педагогиката, психологията, социалните дейности и други с педагогическа подготовка;
- комуникативни умения и мотивация за работа;
- опитът в работата с деца с асоциални прояви е предимство;
- кандидатите да са в трудоспособна възраст.

3. Необходими документи за кандидатстване
- Заявление свободен текст;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Автобиография.

4. Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

5. Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба  №2 /07.07.1999г. издадена от Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет.

6. Срок за подаване на документи до 25.01.2016г. /понеделник/ включително в Център за административно обслужване на гражданите (1 етаж) в сградата на общинска администрация Дряново на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19

7. Подборът на обществените възпитатели ще премине в два етапа:
1-ви етап -  Разглеждане на документите от членове на МКБППМН до 26.01.2016 г. и обявяване на допуснатите до следващия етап;
2-ри етап - Събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на 28.01.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Дряново.

Списъкът с допуснатите до втори етап кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат обявени на интернет страницата на община Дряново и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Дряново до 26.01.2016 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново