Община
Туризъм
ОБА8 - Административни услуги "Селско стопанство и екология"

СУНАУ ОБА 8.10 - Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Нормативна уредба:

● Закон за горите;
● Наредбата за контрол и опазване на горските територии;
● Заповед № 38/24.01.2013 година на Кмета на Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново или по места от кметските наместници/кметове. След преглед на документите и уточняване на маршрута по-който ще се движат превозните средства се издава разрешително.

Описание на резултат от услугата:

Издадено разрешително за достъп до горски територии.

Необходими документи:

● Заявление;
● Позволително за сеч;
●Технологичен план.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 7 дни. 

Такса:  Няма такса.


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново