Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ гр. Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

Конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ гр. Дряново, както следва:

 

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1. В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, вписани в Регистъра на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане:

- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на Агенцията за социално
подпомагане /АСП/ към  Министерство на труда  и социалната  политика съгласно чл. 37, ал. 3 от ППЗСП.

1.3. В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

- се намира в ликвидация;

- е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или
задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е
допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или
против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- в управителните и/или контролни органи на кандидата участват лица, които
заемат ръководна длъжност в администрацията на Община Дряново;

- спрямо който има заведени изпълнителни дела.

1.4. Всеки кандидат е длъжен да съобщи писмено на Община Дряново промените в  обстоятелствата  по т.1.3,  настъпили   в  процеса  на  провеждане  на конкурса в тридневен срок от настъпването им.

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

2.1. Кандидатите следва да имат опит в предоставянето на социални услуги за
деца и пълнолетни  лица   и/или  сходни  дейности,  свързани  с  превенция и закрила  на деца и пълнолетни лица в неравностойно социално положение.

2.2. Кандидатите следва да притежават работен и организационен капацитет и
подходяща квалификация на персонала /приложени копия на дипломи и/или други документи за квалификация/ за да се справят с управлението и предоставянето на социалната услуга.

Съгласно утвърдената Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, в сила от 30.10.2012 г., необходимите специалисти за да функционира социалната услуга са, както следва:

- Управител/Координатор;

- Социален работник;

- Трудотерапевт;

- рехабилитатор;

- медицинска сестра;

- логопед;

- психолог;

- педагог.

 

Лицата, които кандидатът предлага да използва при управлението и предоставянето на социалната услуга трябва да притежават необходимото образование и професионална квалификация съобразно длъжността, за която е посочено.

2.3. Кандидатите    следва   да    притежават   добра    финансова    стабилност, гарантираща упражняване на дейността, доказана с годишен счетоводен баланс и отчет за  приходите и  разходите за последната приключена година - копие,  и попълнена декларация за финансова стабилност. Ако кандидатите са юридически лица регистрирани по реда  на  ЗТР  в търговския регистър към   Агенция по вписванията и годишния им счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите им за последната приключена година са обявени в последния, не се изисква тяхното представяне към документите за участие.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА  И  СПЕЦИФИКА  НА  ПРЕДОСТАВЯНАТА  СОЦИАЛНА
УСЛУГА „Дневен център за деца и възрастни с увреждания":

3.1. Възложител

По смисъла на тази документация Възложител на управлението на социалната услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания" е Кметът на Община Дряново.

3.2. Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга в общността „Дневен център за деца и възрастни с увреждания", съгласно изискванията за нормативната база

3.3. Капацитет на социалната услуга

В „Дневния център за деца и възрастни с увреждания“ гр. Дряново се предоставят социални услуги на 50 лица с увреждания.

3.4. Персонал

Числеността на персонала се изчислява, съгласно утвърдената Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, в сила от 30.10.2012 г.

3.5. Същност на социалната услуга

Дневният център за деца и възрастни с увреждания е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.

3.6. Целева  група

Целевата група включва деца и възрастни с увреждания, на които се създават условия за почасово или цялостно обслужване през деня, свързано с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни потребности. Организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

3.7. Цели на социалната услуга

- Осигуряване предоставянето на комплекс от социални услуги целодневно, с включен обяд (по желание на потребителя);
- Осигуряване на почасови социални услуги (индивидуална работа с рехабилитатор, кинезитерапевт, педагог, трудотерапевт, психолог, логопед, социaлен работник);

- Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и
социална интеграция на потребителите на социалната услуга;

- Осъществяване    на   дейности   за    постигане   на   социално    включване   и
възстановяване на изгубените социални умения и навици;

- Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща
среда, с възможност за подкрепа и изява.

3.8. Предоставяни услуги

Услугите, предоставяни в Дневен център за деца и възрастни с увреждания трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ППЗСП и да създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани със задоволяване на техните ежедневни, здравни, образователни потребности, както и организация на свободното им време и личните контакти.

3.9. Материална база

Кандидатът в процедурата /доставчик на социалната услуга/ следва да разполага със собствена или наета материална база, в която да организира дейността на „Дневен център за деца и възрастни с увреждания".

3.10. Срок на предоставяне на услугата

Доставчикът на социалната услуга следва да организира дейността на „Дневния център за деца и възрастни с увреждания" за срок от 5 /ПЕТ/ години от датата на сключване на договор за възлагане на социалната услуга.

4. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА

4.1. Финансирането  на  социалната услуга  се осъществява  чрез общинския
бюджет като делегирана от държавата дейност, в рамките на средствата, предвидени по държавния стандарт за издръжка за съответната бюджетна година.

4.2. Възложителят превежда средствата, предвидени в общинския бюджет за
издръжка на услугата, всеки месец, след получаване на държавната субсидия и след представяне на месечен отчет за изразходваните средства по предоставената услуга, по предварително посочена от изпълнителя банкова сметка. Възложителят не носи отговорност пред изпълнителя, ако държавната субсидия не му бъде преведена, както и не отговаря със свои собствени средства.

4.3. Изпълнителят    е    длъжен    да     представя     ежемесечни     отчети     и
разходооправдателни документи в счетоводството на Община Дряново. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.

4.4. Средствата за работни заплати и издръжка са в процентно съотношение,
съгласно Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и според
установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

 

5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Заявление за участие - по образец.

5.2. Решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на кандидата, последното  издадено  след датата  на  обявяване  на   конкурса.  Ако  кандидата е регистриран в търговския  регистър е достатъчно  посочване  на  неговия  ЕИК  по смисъла на чл. 23, ал. 4 от ЗТР.

5.3. Административни сведения за кандидата - по образец.

5.4. Удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги - копие

5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

- наличие/липса на данъчни и осигурителни задължения пред НАП, освен ако
компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията
- издадено след датата на обявлението;

- наличие/липса на изпълнителни дела - издадено след датата на обявлението;

- наличие/липса на задължения към Община Дряново, освен ако компетентния
орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията - издадено
след датата на обявлението.

Горепосочените удостоверения се издават на името на кандидата.

Внимание: При наличие на някое от гореизброените обстоятелства по отношение на кандидата, същият се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

5.6. Декларация за финансова стабилност - по образец;

5.7. Декларация от името на кандидата за липса на обстоятелствата по т. 1.3. от раздел 1 от тази заповед, подписана от представляващия кандидата - по образец.

5.8 Копие от регистрация по ЗДДС, ако кандидата има такава.

5.9. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година -  копие или декларация в свободен текст, че същите са обявени в търговския регистър, или в друг публичен регистър.

5.10.  Списък на лицата, които кандидатът ще използва при управлението и предоставянето на социалната услуга - по образец.

5.11. Автобиография подписана от всяко едно лице посочено от кандидата в списъка по т. 5.10.

5.12. Документи,установяващи образованието, професионалната квалификация,
преминати обучения, опит и др. на лицата, които са посочени в списъка по т. 5.10. и ще участват при управление и предоставяне на социалната услуга.

5.13.   Трудов или граждански договор сключен между кандидата и лицата посочени в списъка по т. 5.10, и/или декларация за разположение по образец. Ако участникът има  сключен  трудов  или   граждански  договор  с лицето  го  представя  заедно  с подписана декларация за разположение. Ако няма сключен граждански или труд договор се представя само подписана декларация за разположение.

5.14. Документ удостоверяващ, че кандидата разполага с материална база, в която да управлява и предоставя социалната услуга - документ за право на собственост, ползване или наем. Ако кандидатът има учредено право на ползване или е сключил договор за  наем, то срокът на същите следва  да  е  не  по-малък от срока  за предоставяне на социалната услуга от кандидата.

5.15. Доказателства за търговската репутация на кандидата, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги и в предоставянето на социални услуги за лица в неравностойно социално положение (препоръки и референции, с посочени адреси и телефони за контакт).

5.16.   Детайлизирана   програма   за   период   от   5   /пет/   години   за   развитие   на социалната услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания'', която да включва:

  • описание на видовете дейности за осъществяване на социалната услуга;
  • график на дейностите;
  • разпределение  на  бюджетните  средства  -   разходи  за   възнаграждения   и осигуровки на персонала и разходи за издръжка;
  • необходим персонал;
  • участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата;
  • стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете;
  • личен принос на кандидата;
  • други характеристики или предложения.

 

Всички изискуеми документи трябва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено "Вярно с оригинала" с подпис и печат от кандидата.

 

Внимание:

Кандидат, който не отговаря на поставените от възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от възложителя документи се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

 

Документацията за участие в конкурса за управление и предоставяне на социалната услуга "Дневен център за деца и възрастни с увреждания" гр. Дряново може да се получи всеки работен ден от деня, следващ деня на публикуването на обявлението, от 09.00ч. до 16.00 ч., от Информационен център на Община Дряново и се предоставя срещу квитанция за платена такса от 30,00 лв. /тридесет лв./ без ДДС.

Краен срок за закупуване на документация за участие до 16.30 часа на 10.03.2016 г.

 

6. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

6.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на
Община Дряново в предварително определен от Комисията ден след изтичане на 45 дни   от   публикуване   на   обявата   в   централен   ежедневник   и/или   местен   вестник. Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира предложенията, изготвя протоколи за допускане и класиране на кандидатите.

6.2. Конкурсът се провежда по следния ред:

Първи етап - Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им.

Внимание:

Кандидат, който не отговаря на поставените от възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от възложителя документи, не се допуска до участие във втория етап от конкурса и се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

Втори етап - комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите предложения, като провежда и събеседване със всеки кандидат поотделно, съгласно методиката за оценка.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

7 . КРАЕН СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите представят документите в един екземпляр в 45-дневен срок след публикуване на обявата за конкурса в местен вестник и/или национален ежедневник, в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Информационен център на Община Дряново. Срокът за получаване на офертите в деловодството на възложителя е 17:00 часа на 45-я ден от публикуване на обявата за конкурса. Срокът за представяне на офертите се брои от деня, следващ деня на публикуване на обявата.

Пликът се надписва по следния начин: Конкурс за доставчик на социалната услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания" гр. Дряново. Върху плика се посочва: наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и е-mail.

При приемане на предложенията, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на внесеното предложение и тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са получени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

Ако кандидатът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на кандидата. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на кандидата. В такива случаи кандидата следва да съобрази посочения краен срок за получаване на офертите в деловодството на Възложителя. От значение ще бъде датата и часът на депозиране на офертата в деловодството, а не датата и часът на пощенското клеймо, товарителницата, разписката или друг документ от куриер.

Всички разходи по участието в конкурса са за сметка на участника.

 

8. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

8.1. В срок от 3 (три) работни дни от получаването на Протокола от втория етап Кметът на Община Дряново издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

8.2. Резултатите от конкурса се съобщават писмено на участвалите кандидати в срок от 7 (седем) работни дни от издаването на заповедта.

8.3. Заповедта, с която се определя спечелилия конкурса кандидат, подлежи на обжалване  по  реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването  на заповедта не спира изпълнението й.

8.4. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът сключва договор с кандидата, класиран на първо място. Договорът за възлагане на социалната услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ гр. Дряново е със срок 5 (пет) години от датата на сключването му.

8.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

8.6. При отказ на кандидата, който е спечелил конкурса, да сключи договор,
Възложителят  може  да  предложи на следващия класиран кандидат да сключи договор или да прекрати процедурата и да проведе нов конкурс.

9. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

9.1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия - 10 т. /най-голям брой точки получава кандидатът,  чието предложение съответства в най-голяма степен на предварително обявените условия, без отклонения от изискванията на Възложителя, заложени в предварителните условия/.

9.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация - 7 т. /най-голям брой точки получава кандидатът с най-голям опит в предоставянето на социални услуги и най-висока търговска репутация/.

9.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите - 8 т. /най-голям брой точки получава кандидатът, който притежава най-голям работен капацитет и най-висока квалификация на кадрите/.

9.4. Финансова стабилност на кандидата - 5 т.

Декларация за финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността по управление и предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания" гр. Дряново, както и Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната приключена година /най-голям брой точки получава кандидатът, който има най-висока финансова стабилност/.

9.5. Програма за развитие на социалната услуга - 9 т.

/най-голям брой точки получава кандидатът с най-добре разработена и детайлизирана програма за развитие и изпълнение на социалната услуга, предлагаща най-много дейности в рамките на установения бюджет/.

За класиран на първо място се обявява кандидатът, получил най-голям общ брой точки. Общият брой точки се формира като сбор от получените точки по всеки един критерий.

При равен брой точки за класиран на първо място се обявява кандидатът, получил по-голям брой точки по критерий № 9.5.

Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който съдържа:

а) състав на комисията;

б) списък на подадените предложения, допуснати до разглеждане и оценяване;

в) резултати от разглеждане и оценяване на предложенията;

г) класиране на кандидатите.

 

Протоколът на Комисията, заедно с цялата документация, се връчва на Кмета на   Община  Дряново. С предаването на Протокола на Възложителя комисията приключва своята работа.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

10.1. Конкурсът се прекратява от Кмета на Община Дряново, в случаите, когато:

а) Всички   предложения   не  отговарят  на  предварително  обявените  в тази документация условия;

б) Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане   на социалната услуга „Дневен център за деца и възрастни с увреждания" гр. Дряново и Възложителят не предложи сключване на такъв договор със следващия класиран кандидат;

в) Отпадане   на   основанията   за   провеждане   на   конкурса   в   резултат  на
съществена промяна в обстоятелствата, включително и в случай, че Община Дряново не получи финансиране на социалната услуга като делегирана от държавата дейност за следващата година.

 

За допълнителна информация: тел. 0676/7-29-62, вътр. 121 - Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново