Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 48/09.02.2016 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№48-НИ

Днес, 09.02.2016 г., в 18.00 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Дряново при следния дневен ред:

1. Приемане на регистрации.

Докладва: Секретар на ОИК.

2. Приемане на решение за провеждане на жребий – поредните номера на партиите в бюлетината.

Докладва: Секретар ОИК.

 

На заседанието присъстваха - 8 члена на ОИК

Отсъстващи - 3 члена на ОИК

След направените разисквания по т. 1 от Дневния ред ОИК - Дряново, за да се произнесе взе предвид следното:

1.1.Постъпило е Предложение с вх. №231/05.02.2016 г. от ПП ГЕРБ  за регистрация на кмет на кметство с. Гостилица.  Предложението е съпроводено от изискуемите по закон документи. Предложението е внесено от Кристина Красимирова Ронкова, представляваща партията с пълномощно.

1.2.Постъпило е Предложение с вх. №83/22.09.2015 г. от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за регистрация на кмет на кметство с. Гостилица.  Предложението е съпроводено от изискуемите по закон документи. Предложението е внесено от Росен Иванов Цветков, представляващ партията с пълномощно.

1.3.При обсъждане на постъпилите в ОИК документи, същата констатира:

На територията на Община Дряново са постъпили за регистрация:

  • За кметство Гостилица - 2 броя кандидати.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят на комисията уточни, че срокът за теглене на жребия за поредните номера за участието в изборите за кмет на кметство с. Гостилица на 13.03.2016 г. изтича на 10.02.2016 г. Предлага жребият да се насрочи на 10.02.2016 г. от 17:00 часа в ритуалната зала. Други мнения не постъпиха.

 

ОИК Дряново след обсъждане взе следните

РЕШЕНИЯ:

  1. На основание чл.87, ал.1, т.14 от ИК по Предложение с вх. №231/05.02.2016 г. за регистрация на номиниран от ПП ГЕРБ кмет на кметство с. Гостилица на НИ  Дряново на 13.03.2016, регистрира:

Надя Георгиева Кукурякова от с. Гостилица, ул. „Цар Калоян“6, за кандидат за кмет на кметство с. Гостилица от ПП ГЕРБ.

  1. На основание чл.87, ал.1, т.14 от ИК по Предложение с вх. №232/05.02.2016 г. за регистрация на номиниран от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ кмет на кметство с. Гостилица на НИ  Дряново на 13.03.2016, регистрира:

Ценка Василева Трънкова от с. Гостилица, ул. “Г. Димитров“ №4 за кандидат за кмет на кметство с. Гостилица от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

 

1.3. По повод изпълнение функциите на ОИК по организирането на жребий за поредните номера на партиите, коалициите и ИК във връзка с разпоредбите на чл. 87 т. 10 от ИК, ОИК регистрира:

 

  • За кметство Гостилица - 2 броя кандидати.
  1. Насрочва жребий за определяне поредните номера на партиите за участие в НИ на 13.02.2016 г. на 10.02.2016 г. от 17:00 часа в ритуална зала. Провеждането на жребия да се обяви като съобщение на интернет страницата на ОИК и лично на упълномощените представители на участващите в избора партии.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                               

ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                           

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                

ЧЛЕНОВЕ:

Костадин Христов                                                                                  

Вяра Стоянова                                                                                              

Ценка Костова                                                                                            

Николинка Колчева                                                                                  

Нели Иванова                                                                                             

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново