Община
Туризъм
Местни данъци и такси - информация и обяви

Контакти и банкова сметка

Банкова сметка за внасяне на местни данъци и такси:

IBAN : BG60 SOMB91308449689744
Общинска банка АД – ФЦ Габрово
BIC : SOMBBGSF

Кодове за вид плащане:
Окончателен патентен годишен данък – 441400
Данък върху недвижимите имоти – 442100
Данък върху превозните средства – 442300
Такса битови отпадъци – 442400
Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 442500
Туристически данък - 442800
Глоби, санкции - 446500
Такси за административни услуги - 448007

контакти : 
mdt@dryanovo.bg
тел. 0676/75009
Красимир Димитров, Светлана Павлова, Даниела Дървеникова, Веселина Витанова - органи по приходите

адрес за кореспонденция на служба Местни данъци и такси :
5370
гр.Дряново
ул.Стефан Стамболов 32
 

 

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново