Община
Туризъм
ОБА12 - Административни услуги "Транспорт"

СУНАУ ОБА 12.5 - Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

Нормативна уредба:

● Закон за движението по пътищата – чл. 99 а

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ в Общинска администрация – Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Дирекция ЕИХП, където се извършва проверка на подадените документи. Картите се издават по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. Издадената карта се получава в ЦУИГ. Преди получаването съответното лице се подписва на определеното за целта място, след което картата задължително се ламинира.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране за хора с увреждания;
● Копие от експертно решението на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;
● Копие от лична карта/ за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител;
● Копие от свидетелство за регистрация на МПС;
● Актуална цветна снимка;
● Пълномощно /в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждане/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Съобразно срока на валидност на експертно решението на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

Срок на изпълнение: 14 дни. 

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново