Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 52/10.03.2016 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№ 52-НИ /10.03.2016 г.

 

Днес, 10.03.2016 г., в 13:00 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия – Дряново при следния дневен ред:

1. Регистриране на застъпник от ПП „Национален фронт за спасение на България“ по постъпило заявление с наш вх. № 250/08.03.2016 г.

Докладва: Секретар ОИК

2. Регистриране на представител на политическа партия от ПП „Национален фронт за спасение на България“ по постъпило заявление с наш вх. № 250/08.03.2016 г.

Докладва: Секретар ОИК

3. Регистриране на представител на политическа партия от ПП „ГЕРБ“ по постъпило заявление с наш вх. № 253/10.03.2016 г.

Докладва: Секретар ОИК

4. Провеждане на обучение на СИК

Докладва: Председател ОИК

 

По точка 1 от дневния ред: ОИК Дряново разгледа постъпилото заявление с вх.№ 250/08.03.2016 г. на ПП „Национален фронт за спасение на България“ и се увери в законосъобразно подаденото заявление.

По точка 2 от дневния ред: ОИК Дряново разгледа постъпилото заявление с вх.№ 250/08.03.2016 г. на ПП „Национален фронт за спасение на България“ и се увери в законосъобразно подаденото заявление.

По точка 3 от дневния ред: ОИК Дряново разгледа постъпилото заявление с вх.№ 253/10.03.2016 г. на ПП „ГЕРБ“ и се увери в законосъобразно подаденото заявление.

По точка 4 от дневния ред: Бе разгледана необходимостта от спазване на ИК и провеждане  обучението на СИК в с. Гостилица във връзка с предстоящия избор за кмет на кметство

Водена от горното ОИК Дряново прие следните:

 

Р Е Ш Е Н И Я:

 

1.Регистрира заявен застъпник на ПП „Национален фронт за спасение на България“  по постъпило заявление с наш вх. № 250/03.08.2016 г.

2. Определя екип за обучение на СИК в състав Десислава Заевска и Костадин Христов. Същото да се  проведе на 12.03.2016 г. от 15.30 часа

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                         

СЕКРЕТАР: Тодор Обрешков                                                                 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                  

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                 

Костадин Христов                                                                                      

Маргарита Маркова                                                                                 

Вяра Стоянова                                                                                              

Ценка Костова                                                                                             

Нели Иванова                                                                                              

Ганка Матева                                                                                               

Десислава Заевска – Георгиева                                                          

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново