Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 50/22.02.2016 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

   № 50-НИ /22.02.2016 г.

   Днес, 22.02.2016 г.  в 14.30 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Дряново при следния

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предпечатните образци на бюлетината  за  избор на кмет на кметство с. Гостилица   на 13. 03.2016 г.

Докладва: Председател ОИК

 

На заседанието присъстваха 9 члена на ОИК.

 

Във връзка с получения по електронен път предпечатен образец на бюлетината  от страна на печатницата на БНБ, комисията обстойно се запозна  със съдържанието и оформлението и. Не бях а открити несъответствия   и грешки.

    По. т.1 от дневния ред, ОИК прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Потвърждава предпечатния образец на бюлетината за избор на кмет на кметство с. Гостилица- 13.03.2016г.

Заседанието приключи в 15 часа.

Бюлетината е потвърдена с електронен подпис в 15.30 часа.

 

Председател: Ирина Стайкова                      

Зам. Председател: Мирослава Пенчева     

Членове:

Николинка Колчева                                           

Костадин Христов                                              

Маргарита Маркова                                         

Вяра Стоянова                                                   

Ценка Костова                                                    

Нели Иванова                                                     

Ганка Матева                                                    

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново