Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 54/13.03.2016 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№ 54-НИ /13.03.2016 г.

Днес, 13.03.2016 г.  в 16.30 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия при следния

ДНЕВЕН РЕД :

 

  1. Определяне членове на ОИК за предаване на изборните книжа в ЦИК.

Докладва: Председател ОИК

 

На заседанието присъстваха 11 члена на ОИК.

 

  1. По точка 1 от дневния ред :

По т. 1 от дневния ред:

Във връзка с приключване на изборния процес, Ирина Стайкова направи предложение за упълномощаване на членове от ОИК, които да предадат  материалите с изборните резултати в ЦИК. Предложени бяха Ирина Стайкова , Мирослава Христова и Ценка Костова. 

След направените обсъждания,

По т. 1 от дневния ред, ОИК прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Определя членове  на ОИК за предаване на изборните книжа в ЦИК както следва:

Ирина Кънчева Стайкова - председател на ОИК /представител на ПП ГЕРБ/

 Мирослава Христова Пенчева - зам.-председател /представител на ДПС/

 Ценка Петкова Костова - член /представител на НФСБ/

Заседанието приключи в 17 ч.

 

Председател: Ирина Стайкова                                                                                    

Зам.-председател: Мирослава Пенчева                                                                  

Секретар: Тодор Обрешков                                                                                          

Членове:

Николинка Колчева                                                                                                                                              

Костадин Христов                                                                                                          

Маргарита Маркова                                                                                                     

Вяра Стоянова                                                                                                                 

Ценка Костова                                                                                                                 

Нели Иванова                                                                                                                  

Ганка Матева                                                                                                                  

Десислава Заевска-Георгиева                                     

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново