Община
Туризъм
ОБА14 - Административни услуги "Други"

ОБА 14.1 - Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП-2/ и осигурителен стаж /УП-3/

Нормативна уредба:

● Кодекс за социално осигуряване;
● Кодекс на труда;
● Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Регистрира се в електронната система за документооборот, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към Дирекция МДТБФ, където се извършва справка по разплащателни ведомости. Издаденото удостоверение се получава в ЦУИГ. Удостоверение за осигурителен доход се издава само на работещи в Общинска администрация – гр. Дряново или по Проекти и програми към Община Дряново.

Описание на резултат от услугата:

Издадено удостоверение за осигурителен доход /УП-2/ и осигурителен стаж /УП-3/.

Необходими документи:

● Искане за издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП-2/ и осигурителен стаж /УП-3/;
● Копие от трудовата книжка.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение:

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок от 30 дни от прекратяване на правоотношението, а в случай на поискване от осигуряваното лице или негов представител в 14 - дневен срок от предявяване на искането. 

Такса: Няма такса.


 Искане

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново