Община
Туризъм
ОБА14 - Административни услуги "Други"

ОБА 14.2 - Отпускане на еднократна помощ за новородено дете

Нормативна уредба:

● Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново /Доп. и пром. с Решение №542 от 27.01.2011г.; Изм.и доп. с Решение №42 от 30.01.2012г.; Доп.с Решение №528 от 16.02.2015г./.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Молбата, заедно с приложените документи  се приемат от специалист в ЦУИГ към Oбщинска администрация - Дряново. Молбата се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към Общински съвет където се разглежда от ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“ в едномесечен срок от подаване на искането. Комисията приема мотивирано Решение за отпускане или отказ за отпускане на еднократна финансова помощ. Задължително условие е родителите на детето да имат постоянен и настоящ адрес в Община Дряново последните 5 години преди раждането или осиновяването. Ако единият родител или настойник не отговаря на изискванията, размерът на еднократната помощ е в размер на 50%. От Общински съвет се насочва  уведомление до Кмета на общината. Той насочва преписката  към дирекция МДТБФ. В седемдневен срок се  издава  заповед за отпускане на еднократна помощ. При отказ за отпускане на еднократна финансова помощ, в седемдневен срок от предоставяне на Решението на Комисията, Кметът на Община Дряново уведомява лицето писмено. В 15 дневен срок от получаване на Решението на Комисията, лицето има право да се жалва пред Общински съвет Дряново. Отпуснатата финансовата помощ се изплаща единствено по банков път. Съгласно Правилника, правото на еднократна помощ за новородено или осиновено е независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. При раждане или осиновяване на близнаци, един от които е трето дете в семейството еднократна помощ се изплаща на всяко дете близнак. Родителите на новороденото дете трябва да имат навършени 18 години към датата на раждането. Молбата се подава еднократно в рамките на два месеца, считано от датата на раждане или осиновяване. Размерът на еднократната финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете е 300 лева.

Описание на резултат от услугата:

Отпусната еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете.

Необходими документи:

●  Копие от удостоверение за сключен граждански брак /ако има такъв/;
●  Копие от влязло в сила решение на съда за лишаване от родителски права и/или ограничени такива;
●  Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права  на единия от родителите при развод;
● Копие на влязло в сила решение на съда за учредено настойничество;
● Удостоверение за адресна регистрация по настоящ адрес на двамата родители /настойници/ на детето;
● Копие от акта за раждане на детето /децата отглеждани в семейството/;
● Лична карта (копие) на двамата родители /настойници/  на детето;
● Удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
● Копие от акт за осиновяване;
 Декларация, че лицето действително живее на територията на община Дряново.
● Удостоверение за банкова сметка на лицето.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 30 дни. 

Такса: Няма такса.


 Молба

 Декларация

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново