Община
Туризъм
ОБА14 - Административни услуги "Други"

ОБА 14.3 - Финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Дряново

Нормативна уредба:

● Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Дряново /Приет с Решение №390 от 20.12.2013г. на Общинси съвет гр. Дряново/

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението за подпомагане по образец, заедно с приложените документи  се приемат от специалист в ЦУИГ към Oбщинска администрация - Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към Дирекция ЕИХП, където се разглежда от Комисия определена със заповед на Кмета на община Дряново без да има официално регламентиран срок за това. За всяко заседание комисията изготвя протокол в който за всеки заявител приема мотивирано Решение за отпускане или отказ за отпускане на финансово подпомагане. Задължително условие е семействата или лицата, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми да имат постоянен адрес в Община Дряново последните 5 години към датата на подаване на Заявлението за финансово подпомагане. В тридневен срок след изготвяне на протокола от всяко заседание, председателят на комисията прави предложение до кмета за предоставяне на финансова помощ на одобрените заявители. Следва издаване на заповед за финансово подпомагане на одобрените семейства или лица живеещи на семейни начала. При отказ за финансово подпомагане на лицата същите се уведомяват писмено. Съгласно Правилника, критериите за финансово подпомагане на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми са следните:

1. Да са само български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново през последните пет години;
2. Да нямат задължения към Община Дряново и данъчни задължения към държавата;
3. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при лицата, живеещи на семейни начала  с декларация (Приложение № 2 към Правилника);
4. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.
5. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на наредба № 28 на Министерство на здравеопазването.
6. Лицата, кандидатсващи за безвъзмездна помощ да са ЗЗОЛ /задължително здравно-осигурени лица/.
Максималния размер на еднократната финансова помощ  е до 1 000 лева (хиляда лева) годишно.

Описание на резултат от услугата:

Отпусната финансова помощ на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.

Необходими документи:

● Заявление за подпомагане по образец(Приложение № 1);
● Копие на лична карта на заявителката и нейния партньор, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала;
● Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор( Приложение № 3) ;
● Документи, издадени от съответния компетентен орган удостоверяващи обстоятелствата във връзка с чл. 4, т.2;
● Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при лицата, живеещи на семейни начала   декларация (Приложение № 2 към Правилника);
● Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации и извършени процедура или изследвания, като например:

- етапни епикризи,
- документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод,
● Разходно-оправдателен документ (фактура) на името на заявителя издадена в годината през която се кандидатства за финансово подпомагане, издадена от избраното лечебно заведение от заявителя, където е извършена процедурата. Заведението е необходимо да е получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето и да има подписан договор за работа с  Център „Фонд за асистирана репродукция". Изключение правят оперативните намеси, за които не е необходимо условието да бъдат извършени в гореспоменатите заведения.
● Декларация – удостоверяваща, че семейната двойка или съжителстващите на семейни начала, кандидатстващи за финансово подпомагане по правилата на настоящия правилник, не са кандидатствали за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция”, не са одобрени за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от ФАР или не кандидатстват за финансиране с общински средства за същата процедура, като тази във ФАР ( Приложение № 4);

Срок на действие на индивидуалния административен акт: за текущата година.

Срок на изпълнение: Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване, няма законово регламентиран срок.

Такса: Няма такса.


 Приложение 4

 Приложение 3

 Приложение 2

 Правилник

 Заявление

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново