Община
Туризъм
ОБА14 - Административни услуги "Други"

ОБА 14.4 - Ползване услугите на Регионален Хоспис

Нормативна уредба:

● Индикатори и условия за определяне достъпа на пациенти  до  услугите на „Регонален хоспис” ЕООД  гр. Габрово – стационар гр.Дряново,  с финансовата подкрепа на Община Дряново /Приети с Решение на Общински съвет – Дряново № 54/27.01.2016, Протокол № 6/27.01.2016 г./

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи  се приемат от специалист в ЦУИГ към Oбщинска администрация - Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Дирекция ИХП, където се разглежда от Комисия определена със заповед на Кмета на община Дряново, без да има официално регламентиран срок за това. Комисията приема мотивирано Решение за настаняване на пациента в „РЕГОНАЛЕН ХОСПИС” EООД  ГР. ГАБРОВО – СТАЦИОНАР ГР. ДРЯНОВО. Задължително условие е пациентът да има постоянен адрес в община Дряново последните 2 години към датата на подаване на Заявлението за ползване услугите в „Регионален Хоспис“ ЕООД гр. Габрово – стационар Дряново. Следва издаване на заповед за настаняване на пациента в „Регионален Хоспис“ ЕООД гр. Габрово – стационар Дряново. При отказ за настаняване на лицето, в седемдневен срок от предоставяне на Решението на Комисията, Кметът на Община Дряново уведомява лицето писмено. Съгласно Индикаторите за определяне достъпа на пациенти до „Регионален Хоспис“ ЕООД гр. Габрово – стационар Дряново лицата, желаещи да ползват услугите на Регионален Хоспис“ ЕООД гр. Габрово – стационар Дряново, с финансовата подкрепа на Община Дряново, трябва да отговарят на следните изискавания:

Да са в тежко здравословно състояние, удостоверено с медицински документи / критерии /:
1.Тежестта на заболяването се определя, във връзка със степента на увреждане на общото състояние и възможността за самообслужване;
2.Заболяванията се доказват с прегледи, консултации и изследвания;
3.Заболявания с показания за хоспитализация:
- злокачествени новообразувания в терминален стадии;
- хронични инвалидизиращи заболявания – състояния след прекаран тежък мозъчен инсулт, Паркинсонов синдром, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, хронична бъбречна недостатъчност,;
- лица с медико- социални проблеми.
4. Дементно и психично болни при отсъствие на други соматични заболявания не се настаняват в „Регионален Хоспис” ЕООД гр. Габрово.
Да са насочени от личен лекар, лекар – специалист или по собствено желание за ползване услугите на „Регионален Хоспис” ЕООД гр. Габрово – стационар гр. Дряново; Лицето, кандидатстващо за ползване услугите на „Регионален Хоспис” ЕООД гр. Габрово – стационар гр. Дряново и неговите близки заплащат такса в размер на 16.00 лв. на ден;  срокът на пребиваване в „Регионален Хоспис” ЕООД гр. Габрово – стационар гр.Дряново, с финансовата подкрепа на Община Дряново е до четири последователни месеца за календарна година, при наличие на чакащи за настаняване пациенти. При липса на чакащи пациенти, срокът на престоя може да бъде удължен.

Описание на резултат от услугата:

Настанено едно лице /пациент/ в „Регионален Хоспис” ЕООД гр. Габрово – стационар гр. Дряново.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Декларация – Приложение 1;
● Декларация – Приложение 2;
● Декларация за информирано съгласие;
● Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние;
● Лична карта (копие).

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 4 месеца.

Срок на изпълнение:

Няма законово регламентиран срок.

Такса: Няма такса.


 Заявление

 Декларация

 Индикатори и условия

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново