Община
Туризъм
ОБА14 - Административни услуги "Други"

ОБА 14.5 - Изплащане на средно годишно рентно плащане

Нормативна уредба:

● Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
● Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, заедно с приложените документи, се приема от служители в ЦУИГ при Oбщинска администрация - Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот,  след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката за резолюция към кмета на Общината, а той към Директора на дирекция УТИСП, преписката постъпва при съответния служител. След запознаване с подаденото заявление и проверка на имотите и дали фигурират в заповедите за съответното землище изпратени от Областна дирекция „Земеделие“ се сумират внесените от арендаторите пари и заявлението се предвижва до касата на общината за изплащане по касов или банков път. Внимание! В община Дряново рентни плащания ще се осъществят до 2014 -2015 стопанска година. След това ще се изплащат в ОД „Земеделие“.

Описание на резултат от услугата:

Получаване на рентно плащане.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Актуална скица на имота/имотите;
● Актуално удостоверение за наследници /за наследствени имоти/;
● Пълномощно за получаване на сумите когато заявлението не се подава лично от собственика.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово определен срок.

Срок на административната услуга: 30 дни.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново