Община
Туризъм
Комисии

Комисии

Постоянни комисии

Постоянните комисии имат за задача :
   • Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
   • Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
   • Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една Постоянна комисия, но не повече от три.
Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

 

Поименен състав и ръководството на Постоянните комисии към Общинския съвет, създадени с Решение №6/02.12.2019г (Протокол №4 на ОбС)

1. ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” (ПК „ФИПКОП“):

1.1. Преслава Демирева – председател;

1.2. Надя Кукурякова – секретар;

1.3. Стефан Енчев – член;

1.4. д-р Светлана Лакова – член;

1.5. Милен Стоянов - член.

 

2. ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” (ПК "УТСГВСЕ")

2.1. Стефан Енчев – председател;

2.2. Преслава Демирева – секретар;

2.3. д-р Нено Бонев Ненов – член;

2.4. Десислава Симеонова – член;

2.5. инж. Светослав Минчев - член.

 

3. ПК  „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ (ПК „ОбАОбРС“)

3.1. д-р Костадин Йорданов – председател;

3.2. Надя Кукурякова – секретар;

3.3. Преслава Демирева – член;

3.4. Цветан Йорданов – член;

3.5. д-р Светлана Лакова - член.

 

4. ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” (ПК „ОКМДСТ“)

4.1. Надя Кукурякова  – председател;

4.2. д-р Теодора Мъглова-Иванова – секретар;

4.3. д-р Костадин Йорданов – член;

4.4. Цветан Йорданов – член;

4.5. Десислава Симеонова - член.

 

5. ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” (ПК „ЗСДЖН“)

5.1. д-р Нено Ненов  – председател;

5.2. д-р Костадин Йорданов – секретар;

5.3. д-р Теодора Мъглова-Иванова  – член;

5.4. Милен Стоянов – член;

5.5. Тодор Георгиев - член.

 

6. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ПК по ЗПКОНПИ)

6.1. Галин Герганов  – председател;

6.2. д-р Нено Бонев Ненов – секретар;

6.3. д-р Светлана Лакова – член.

 


 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.6 от Прот.4/02.12.2019г)

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново