Община
Туризъм
Комисии

Комисии

Постоянни комисии

Постоянните комисии имат за задача :
   • Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
   • Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
   • Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една Постоянна комисия, но не повече от три.
Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

 

1. ПК  „Общинска администрация, обществен ред и сигурност”


2. ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

 

3. ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”

 

4. ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”

 

5. ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”

 

6. ПК по ЗПКОНПИ

 

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново