Община
Туризъм
Комисии

Комисии

Постоянни комисии

 

Постоянните комисии имат за задача :
   • Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
   • Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
   • Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една Постоянна комисия, но не повече от три.
Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.
 

1. ПК  „Общинска администрация, обществен ред и сигурност и  установяване  на конфликт на интереси в работата на общински съветници, кмет и кметове на кметства”

1. Галин Николаев Герганов - председател

2. Георги Бориславов Казаков - секретар

3. Мариана Георгиева Маринова - член

4. Цветан Йорданов Йорданов - член

5. д-р Нено Бонев Ненов - член


2. ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

1. Стефан Янков Енчев - председател

2. Преслава Димитрова Демирева - секретар

3. Галин Николаев Герганов - член

4. Михаил Константинов Ганчев - член

5. Пенчо Трифонов Дъчев - член

 

3. ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”

1. Михаил Константинов Ганчев - председател

2. Преслава Димитрова Демирева - секретар

3. Стефан Янков Енчев - член

4. Стефан Кирилов Инколов - член

5. Даниела Стефанова Василева-Лисичкова - член

 

4. ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”

1. Цветан Йорданов Йорданов - председател

2. Георги Бориславов Казаков - секретар

3. Мариана Георгиева Маринова - член

4. Даниела Стефанова Василева-Лисичкова - член

5. Детелина Михалева Кьосова - член

 

5. ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”

1. Даниела Стефанова Василев-Лисичкова - председател

2. д-р Нено Бонев Ненов - секретар

3. Детелина Михалева Кьосова - член

4. Стефан Кирилов Инколов - член

5. Преслава Димитрова Демирева - член

 

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново