Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 31.05.2016г., вторник

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 31.05.2016г. (вторник) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване в имот общинска собственост на юридическо лице регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза (вх.№0700-47/12.05.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 3. 3. Даване на съгласие за безвъзмездно преотстъпване право на собственост от Държавата на Община Дряново върху поземлен имот с идентификатор  23947.204.843 по кадастралната карта на гр. Дряново за обект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище” в землището на гр. Дряново” (вх.№0700-48/25.05.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”.
 4. 4. Утвърждаване на пазарна стойност на Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1847 с площ 433 кв.м. по Кадастралната карта на град Дряново /във връзка с Решение №82 от 30.03.2016г. на ОбС/  (вх.№0700-45/11.05.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 5. 5. Утвърждаване на експертна оценка за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 709/2660 идеални части от УПИ II-164 от кв.10 по плана на село Гостилица, община Дряново /във връзка с Решение №101  от 25.04.2016г. на ОбС/ (вх.№0700-46/11.05.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 6. 6. Одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземно ел. захранване 20kV и трасе на водопровод, необходими за изграждане на обект: „Ферма за отглеждане на кози” в ПИ с идентификатор 38710.92.25, местност „Кучил” по КК на землище с. Косарка (вх.№ОБА3-38-9/20.05.2016г.) /във връзка с Решение №43 от 29.12.2015г. на ОбС/
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 7. 7. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 36751.501.137 по кадастралната карта /КК/ на с. Керека, за който е отреден УПИ I от кв.38 по плана на селото (вх.№ОБА3-04-12/25.05.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”.
 8. 8. Създаване на Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (вх.№0800-20/18.05.2016г.)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Материали за заседанието на ОбС - Протокол №14/31.05.2016г.

Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново