Община
Туризъм
Общинска администрация

Заместник кметове

 

 

                                                        

                          Деница Ганчева Вачкова

              Заместник-кмет на Община Дряново

 Социални дейности, здравеопазване, спорт, туризъм

                             и селско стопанство

   

 

 

 

Деница Вачкова е родена в град Дряново през август 1973 година. Средното си образование завършва в ПГИ “Рачо Стоянов“, специалност „Икономика на промишлеността“.  Дипломира се в СА“Д. А. Ценов“ гр. Свищов като магистър по „Социално и застрахователно дело” - „Икономист - социални дейности”, магистър е и по „Аграрна икономика”. Притежава квалификация като учител, специалност „Икономическа педагогика” . До момента Деница Вачкова  е заемала ръководни длъжности в държавната администрация - Началник сектор „Социално подпомагане“, Началник отдел „Закрила на детето“ - гр. Дряново, като много успешно  планира и координира работата на служителите, създава условия за практическа реализация на държавната политика в областта на социалното подпомагане и закрилата на детето на територията на общината и съдейства за правилното прилагане на законодателството на местно ниво.

                                                        

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново