Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 29 юли

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 29.07.2016г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Предложение с вх.№1102-16/29.06.2016г. от ВрК за промяна на Правилника на ОбС относно Приемане на изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, във връзка с Предложение с Рег.№2574/2016г. на Окръжна прокуратура-Габрово по реда на надзора за законност.
  Докл.: Цветан Йорданов – председател на Временната комисия.
 3. 3. Регионална програма за управление на отпадъците – регион Севлиево за периода 2015-2020 година за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол (вх.№3100-48/19.07.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 4. 4. Промяна на наименованието на общинска целодневна детска градина в община Дряново (вх.№0700-59/14.07.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”.
 5. 5. Актуализация на списъка на средищни училища в община Дряново за учебната 2016/2017г. (вх.№0700-58/14.07.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”.
 6. 6. Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11а от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена. (вх.№5600-92/14.07.2016г.) /профилирана паралелка в 11 клас/
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”.
 7. 7. Утвърждаване на маломерни паралелки в СОУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена. (вх.№5600-95/20.07.2016г.) /непрофилирана паралелка в 8 клас и профилирани паралелки в 9 и 10 клас/
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 8. 8. Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена. (вх.№5600-98/25.07.2016г.) /непрофилирана паралелка в 9 клас /
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 9. 9. Представяне на информация за изпълнение на бюджета на Община Дряново към 30.06.2016г. (вх.№0700-61/21.07.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 10. 10. Съгласуване на бизнес плана на „ВиК” ООД гр.Габрово за новия регулаторен период 2017-2021г (вх.№1500-31/14.07.2016г.) /във връзка с разглеждането му от Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово/
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 11. 11. Приемане на становище от Общински съвет – Дряново относно съгласуване на Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Габрово за новия регулаторен период 2017-2021г., във връзка писмо с изх.№РД02-2689-4/28.06.2016г на Управителя на „ВиК” ООД (вх.№2700-198/29.06.2016г.)
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 12. 12. Откриване на процедура за продажба, утвърждаване на експертна оценка и определяне начина на продажба на общински имоти: Поземлен имот с идентификатор  23947.501.9771 с площ 5000 кв.м и Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9772 с площ 9712 кв.м, находящи се в град Дряново. (вх.№5800-62/25.07.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 13. 13. Утвърждаване на експертна оценка за продажба на имот частна общинска собственост, заедно с отстъпеното право на строеж, представляващ Гараж с площ 50 кв.м. - едноетажен, масивен, находящ се в терен за озеленяване от кв.27 по плана на с. Янтра, община Дряново  (вх.№0700-63/25.07.2016г.) /във връзка с Решение №130/30.06.2016г на ОбС–Дряново/
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 14. 14. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 150/2616 идеални части от ПИ с идентификатор 23947.501.9784, находящ се в гр. Дряново. Утвърждаване на експертна оценка за продажба на 150/2616 иделани части от имот с идентификатор 23947.501.9784 (с вх.№0700-62/25.07.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 15. 15. Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура за определяне трасе на подземен външен водопровод, необходимо за захранване на обект: „Еднофамилна жилищна сграда" в ПИ с идентификатор 23947.47.90, местност „Манга", в землището на гр. Дряново по кадастралната карта (КК) на гр. Дряново, община Дряново. (вх.№ОБА3-38-10/14.07.2016г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”.
 16. 16. Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти - УПИ II и УПИ IV от кв.43 по регулационния план на с. Славейково, общ. Дряново (вх.№ОБА3-38-15/14.07.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”.
 17. 17. Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за периода м. януари 2016г – м. юни 2016г. (вх.№0700-60/25.07.2016г.)
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 18. 18. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и неговите комисии за периода от 09.11.2015г до 30.06.2016г. (вх.№0801-27/21.07.2016г.)
  Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Покана за 17-тото заседание на ОбС на 29.07.2016г.

 Материали за заседанието на ОбС /т.т.1-8/

 Материали за заседанието на ОбС /т.т.9-18/

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново