Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в съвместното командване на силите, военноморските сили и Централно военно окръжие за конкурс по документи през 2016 г.

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛИЦА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ  СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2016 Г.

Със Заповед № ОХ – 547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили, които могат да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СКС, ВМС и ЦВО, както следва:

І. Обявените места са както следва:

1.  За Съвместното командване на силите (СКС) – 55  бр.

         2.  За Военноморските сили (ВМС) – 67 бр.

 3.  За Централно военно окръжие(ЦВО)87 бр.

ІІ. Обявените места за резервисти са в гарнизоните: София, Бургас, а за ЦВО във всички областни градове.

Службата им в ДР може да бъде  „активна” – когато са извикани за изпълнение на задача във военните формирования на БА или  „на разполо-жение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.

Времето, през което резервистът е на активна слежба се зачита за трудов стаж от първа категория   и той получава основно и  допълнително възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.

За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение  в  размер на едно основно  месечно  възнаграждение  в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договора.

Резервист, който в договора е поел задължение да участва в мисии и операции извън страната, за всяка навършена година на разположение, получава възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение, умножено по 1,5.

 

За справка: Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

тел. 066/805531         и    www.comd.bg

 

                      Офис за военен отчет на община Дряново

 тел.0676 / 72354


 Обява

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново