Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обявление за конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси в Общинска администрация - Дряново - 2 работни места

ОБЯВА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда и заповед на кмета на Община Дряново

ОБЯВЯВАМ:

конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“

В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДРЯНОВО –

2 работни места

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Образование - Висше: бакалавър.  Предпочитани специалности и професионални направления „Стопански дейности”,  „Икономика”, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или други в областта на икономическите дейности.

- Трудов стаж - не се изисква.

                2. Място на работа: Местни данъци и такси в дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси“ на ОбА - Дряново.

3. Характер на работата: Експерт с аналитични функции.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация - ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др.

Свидетелство за съдимост

              5. Краен срок и място за подаване на документите:

гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,

Община Дряново, Информационен център

Телефон за справки - 0676*/72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите - 28.08.2016 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

               6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса - Таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите  в сградата на Община Дряново.

               7. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими за конкурсната процедура документи - Информационен център в сградата на Община Дряново - от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

               8. Начин на провеждане на конкурса.

                8.1. Провеждането на конкурса се реализира в два етапа:
Първи: Класиране на кандидатите по представените документи.
Втори: Интервю /събеседване/. 
                8.2. Разглеждането на представените от кандидатите документи  се провежда  в сградата на Община Дряново от конкурсна комисия, назначена от кмета:  

- Комисията съобщава писмено или по е-мейл на недопуснатите до втори етап кандидати съображенията за отказа.         

- Комисията съобщава писмено  или по е-мейл  на допуснатите  до втори етап кандидати датата и  мястото  на провеждане на интервюто.
                8.3. Интервюто с кандидатите се провежда в сградата  на Община Дряново.

                8.4. Резултатите от двата етапа на конкурса и съобщенията за кандидатите ще се публикуват и на електронната страница на Общината.

 

ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕМОВ

Кмет на Община Дряново


 Obyava

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново