Община
Туризъм
Административни услуги "Контрол по строителството"

ОБА 5.2 - Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването - (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията – чл. 159, ал.3;
● Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството -  чл.7, ал.3, т.3 ( констативен акт - Приложение № 3);
● Наредба за определянето и администрирането на местнте такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- ред 49 от Приложение № 3 към чл. 52.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция УТИСП, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител. В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или на техническия ръководител за строежите от пета категория длъжностното лице от общинската администрация извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването и съставя Констативе акт обр. 3 от Наредба № 3/31.07.2003г. Констативният акт (Приложение № 3) се съставя в четири еднообразни екземпляра – по един за общината, който се съхранява безсрочно в общината, и по един за посочените лица. Трите екземпляра на Констативният акт (Приложение № 3) се получават в Дирекция УТИСП от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Извършена проверка и съставен Констативният акт (Приложение №3).

Необходими документи:

● Заявление;
● Констативен акт образец 3 ( Приложение № 3 към чл. 7, ал.3, т.3 от  Наредба № 3 от 31.07.2003г.. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)- 4 броя;
● Одобрен инвестиционен проект (по служебен път).

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законно установен срок.

Срок на изпълнение и такса:

за строежи от първа и втора категория:            за строежи от трета и четвърта категория:

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

10  раб. дни

70,00

 

 

обикновена

10  раб. дни

50,00

 

бърза

  3  раб. дни

105,00

 

 

бърза

  3  раб. дни

75,00

 

експресна

  24 часа

140,00

 

 

експресна

  24 часа

100,00


• за строежи от пета категория: 
 
                

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

10  раб. дни

30,00

 

бърза

  3  раб. дни

45,00

 

експресна

  24 часа

60,00


Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново