Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Финална конференция на проект BG04-02-03-052/18.08.2015 г., „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи"

На 03 август 2016 г. от 11,00 ч., в Заседателната зала в община Дряново, се проведе финална пресконференция за приключване на дейностите по Договор BG04-02-03-052-006/18.08.2015 г., за проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници“, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
Беше акцентирано върху това, че община Дряново е първата община в РБългария, която е приключила успешно проект, финансиран от Норвежкият механизъм.
В тази връзка, г-жа Теменужка Петкова - министър на енергетиката, лично посети завършените обекти на 23 юни 2016 г. и поздрави г-н Мирослав Семов за постигнатия успех.
На пресконференцията също така бяха представени завършените дейности и постигнати резултатите и индикаторите по проекта.
След извършване на дейностите по проекта е постигната основната цел - Намалени емисиите на парникови газове и увеличен дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия в 6 /шест/ сгради общинска собственост, в които се помещават заведения и институции, предоставящи социални и административни услуги. Подмяна на съществуващи и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в сгради, в които се използват конвенционални горива, както следва:

Сграда на Община Дряново

 • Подменен съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети;
 • Подменена отоплителната инсталация и радиаторите към нея.

Сграда на Бюро по труда и местни данъци и такси

 • Монтирана термопомпенна инсталация за отопление на сградата.

Детски ясли

 • Подменен съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети;
 • Подменена отоплителната инсталация и радиаторите към нея.
 • Изградена система за гореща вода, чрез използване на слънчеви колектори.

Сгради на ЦДГ Детелина - база Детелина, включително самостоятелен корпус към нея

За основна сграда:

 • Подменен съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети;
 • Изградена система за гореща вода, чрез използване на слънчеви колектори.

За самостоятелния корпус към нея:

 • Монтирана термопомпенна инсталация за отопление на сградата и мрежа за отопление.

Сгради на ЦДГ Детелина - база Иглика

 • Подменен съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети;
 • Подменена отоплителната инсталация и радиаторите към нея.
 • Изградена система за гореща вода, чрез използване на слънчеви колектори.

За обектите са издадени Удостоверения за въвеждане в експлоатация на 15.07.2016 г.

В резултат на изпълненият проект:

 

 • Ще се подобри микроклимата и комфорта в сградите, предлагащи социални и административни услуги за общо 203 деца
 • Общото количество спестена енергия за шестте обекта е 355 226 kWh/годишно
 • Годишното количество енергия, получена от ВЕИ общо е 285 929 kWh/годишно.

 

Бюджет на проекта: 584 130,37 ЛВ.

Пресконференция 1

 Пресконференция

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново