Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 29 август, понеделник

На 29.08.2016г /понеделник/ от 15.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 18-тото заседание на Общински съвет-Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Определяне на представител на Общински съвет – Дряново в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, във връзка с писмо с изх.№ОМП-01-935/1/ от 03.08.2016г на Областният управител на област Габрово (вх.№0600-91/11.08.2016г)
  Докл.: Цветан Йорданов – зам.председател на ОбС-Дряново.
  Становище: ПК „ОбАОбРСКИ”.
 3. 3. Продължаване срока за завършване на ликвидацията на „Колю Фичето” ЕООД в ликвидация и избор на нов ликвидатор /заявление с вх.№2200-1001 от 3.8.2016г/ (вх.№2200-1001/08.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 4. 4. Утвърждаване на маломерна паралелка в ПГИ „Рачо Стоянов” гр. Дряново, в съответствие с чл.11а от Наредба №7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (вх.№5600-99/10.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.
 5. 5. Допълване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Дряново за периода 2016-2020г (вх.№0700-68/10.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 6. 6. Даване съгласие на Сдружение с нестопанска цел  „Дружество за умствено и психически увредени лица” ЕИК 107532149 да кандидатства по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г с проект: „Многофункционален център за деца с увреждания в град Дряново” (вх.№0700-67/19.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 7. 7. Даване съгласие на НЧ «Развитие-1869» да кандидатсва по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г с проект „Реконструкция и ремонт на НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново” /сграда на киното/ (вх.№6100-122/22.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 8. 8. Кандидатстване на Община Дряново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда на СОУ „Максим Райкович” в гр. Дряново, община Дряново” (вх.№0700-73/19.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОКМДСТ”.
 9. 9. Предложение от общинския съветник Мариана Маринова относно Допълнение на Предложение на Кмета на общината за Кандидатстване на Община Дряново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, с проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда на СУ „Максим Райкович”, гр. Дряново, община Дряново” (вх.№0700-73/23.08.2016г.)
  Докл.: Мариана Маринова – общински съветник.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”.
 10. 10. Кандидатстване на Община Дряново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново” – обект 1: „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път III-609 до общински път GAB3121” и обект 2: „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път III-609 до Граница общ. (Дряново-Трявна)” (вх.№0700-71/19.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 11. 11. Кандидатстване на Община Дряново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново” (вх.№0700-72/19.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 12. 12. Кандидатстване по „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014” Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Покана за набиране на проектни предложения номер: BG-04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, по Мярка 2 „Мерки за използване на възобновяема енергия” за общински обект: „Дом за възрастни с деменция, град Дряново” (вх.№0700-74/22.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 13. 13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№4800-42/22.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 14. 14. Закупуване на поземлен имот с ид.23947.123.25 по КК на землище гр. Дряново, с площ 2,998 дка, за изпълнение на обект от първостепенно значение: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местността „Градище” в землището на гр. Дряново” (вх.№0700-76/22.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 15. 15. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 121/2601 идеални части от поземлен имот – ПИ с проектен идентификатор 73465.501.531 по кадастралната карта /КК/ на с. Туркинча, община Дряново. Утвърждаване на експертна оценка за продажба на 121/2601 идеални части от ПИ с проектен идентификатор73465.501.531 по КК на селото (вх.№0700-66/10.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 16. 16. Съгласие за откриване на процедура за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 23947.501.703 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново с площ 351 кв.м, за който е отреден УПИ I от кв.21 по регулационния план на града, и ПИ с идентификатор 23947.501.2149 по КК на град Дряново с площ 373 кв.м, за който е отреден УПИ II от кв.21 по регулационния план на града (вх.№2200-1006/17.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 17. 17. Промяна вида на собствеността и съгласие за откриване на процедура за продажба на поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 23947.501.9768 по КККР на град Дряново, община Дряново, с площ 5000 кв.м, заедно с построената в него сграда с идентификатор 23947.501.9768.1 по КККР на град Дряново, община Дряново, с площ 359 кв.м /складова база, склад/ поради отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост и обявяването му за частна общинска собственост (вх.№5800-19/19.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 18. 18. Принципно съгласие за отдаване под наем чрез търг за земите от Общинския поземлен фонд, представляващи земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-65/10.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 19. 19. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№0700-75/22.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 20. 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външно подземно ел.захранване ниско напрежение /НН/ и за трасе на водопровод ø80 , необходими за изграждане на обект: «Къщи за гости» в двата новообразувани поземлени имота – ПИ с проектен идентификатор 23947.64.34 и ПИ с проектен идентификатор 23947.64.35, обособени от ПИ с идентификатор 23947.64.33, местност «Вехти лозя» по КК на землището на гр. Дряново, общ. Дряново (вх.№ОБА3-38-18/10.08.2016г.)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.
 21. 21. Одобряване разходите за командировки на Кмета на Общината /за периода 01.04.2016-30.06.2016г/ (вх.№0801-31/16.08.2016г.)
  Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”.
  Становище: ПК „ФИПКОП”.

 Покана за 18-тото заседание на ОбС на 29.08.2016г.

 Материали за 18-тото заседание на ОбС на 29.08.2016г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново