Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 15.09.2016г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 15.09.2016 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерство на образованието и науката, в чиято структура е Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане по Договор №ДОЗ-185 от 27.07.2016г при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 за Проект „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на Община Дряново”, сключен между Община Дряново и Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката (вх.№0700-78/09.09.2016г)
    Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

 

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Покана за изв.заседание на ОбС (Прот.19/15.09.2016г.)

 Материали за изв.заседание на ОбС (Прот.19/15.09.2016г.)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново