Община
Туризъм
Административни услуги "Кадастър"

СУНАУ ОБА 6.3 - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство - (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията – § 5 от ДР на ЗУТ;
● Закон закадарстъра и имотния  регистър – § 4, във връзка с с чл. 27, ал.1, т.1 от ЗКИР; § 1, т.10 от ДР на ЗКИР;
● Закон за хазарта – чл.44, ал.1, ал.2 и ал.3;
● Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- чл. 34, т.4, б.  „а ” и б.„в ”.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция УТИСП, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител. Извършва се проверка от  съответния служител в дирекция УТИСП за идентичност на имота, посочен в приложените документи и действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място. При необходимост се извършва справка по служебен път със строителните книжа на сградата/самостоятелния обект и отменени планове на населеното място, след което и се издава удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство. Издаденото удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство се получава в ЦУИГ от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадено удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ/и за собственост на имота и/или за учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост (по служебен път);
●  Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Актуална скица/схема - оригинал, издадена от СГКК- гр. Габрово/ Актуална скица – оригинал, издадена от  Общинска служба Земеделие – гр. Дряново;
● Актуална скица/схема - оригинал, издадена от Община Дряново (по служебен път);
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник;
● Удостоверение за извършениете измервания от правоспособни лица, които могат да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография, заедно с приложена скица от кадастралната карта, върху която са нанесени очертанията. – чл.44, ал.3  от  Закон за хазарта.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До влизане в сила на последващо изменение на: плана; КК и КР; КВС; промяна предназначението на сградата/самостоятелния обект

Срок на изпълнение и такса:

За отстояния по Закона  за хазарта:                      • За всички други обстоятелства: 
 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

10  раб. дни

250,00

 

 

обикновена

10  раб. дни

10,00

 

бърза

  3  раб. дни

375,00

 

 

бърза

  3  раб. дни

15,00

 

експресна

  24 часа

500,00

 

 

експресна

  24 часа

20,00


Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги

 


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново