Община
Туризъм
Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

СУНАУ ОБА 11.5 - Категоризация на заведения за хранене и развлечения - (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за туризма – чл. 128, т.2 и т.3.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към дирекция УТИСП, където се извършва проверка на приложените документи. Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти разглежда заявлението и приложените към него документи в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до кмета на община Дряново или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедура по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране. Временното удостоверение е със срок на валидност два месеца. В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи ОЕККТО в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът за разглеждане на документите спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността. Ако в указания по-горе срок непълнотите и/или нередностите не бъдат отстранени, кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща на заявителя. В срока на временното удостоверение по решение на ОЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. Експертната работна група се състои най-малко от трима души – председател и членове. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на заведението за хранене и развлечения. При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които се допускат предписания, експертната работна група дава задължителни предписания за изпълнение в рамките на срока на издаденото временно удостоверение. При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които не се допускат предписания, експертната работна група предлага определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ОЕККТО в срока на временното удостоверение за открита процедура определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория. Определянето на категория на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения се извършва в сроковете, предвидени за заявената категория на съответното място за настаняване. На категоризираните заведения за хранене и развлечения се издава категориина символика в 14- дневен срок от датата на заповедта за определяне на категория. Категориината символика включва удостоверение и табела. Категориината символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Удостоверението за категория на туристически обект се получава от заявителя в кабинет № 106 от експерт „Туризъм”.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за категория на заведение за хранене и развлечения.

Необходими документи:

 Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечение, или упълномощено от него лице подава до кмета на община Дряново заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

● декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
● декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
● справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
● копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
● удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация /по служебен път/;
● формуляр по образец за определяне на категорията;
● копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
● изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
●документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 5 години.

Срок на изпълнение: 60 дни.

Такса:

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;

*При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 5, ал. 3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма).

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448090 / Други общински такси


 Заявление

 Формуляр

 Справка - проф. квалификация

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново