Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Заседание на Общински съвет-Дряново на 31.10.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-35/26.10.2016г.

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 31.10.2016г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 2. 2. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2016г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи (вх.№0700-82/19.10.2016г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.
 3. 3. Предложение с вх.№0700-84/25.10.2016г относно:
  Кандидатстване на Община Дряново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
  Приоритетна ос 1: „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”
  Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”
  Наименование на процедурата: „Активно включване”.
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 4. 4. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на Агенция по социално подпомагане, в чиято структура е Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, обезпечаващо плащане по Договор с референтен номер BG05FMOP001-3.002-0143, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект на Община Дряново - "Осигуряване на топъл обяд в Община Дряново 2016-2017г." (вх.№0700-83/25.10.2016г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 5. 5. Молба до Президента на Република България от Пламен Василев Петров за опрощаване на дължими държавни вземания (вх.№2200-359/13.10.2016г)
  Докл.: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.
 6. 6. Възлагане изготвяне на експертна оценка, във връзка започната процедура за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 709/2660 идеални части от УПИ II-164 от кв.10 по плана на село Гостилица, община Дряново (вх.№5800-82/06.10.2016г)
  Вносител: Михаил Ганчев – председател на ПК „УТСГВСЕ”.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; Кмета на община Дряново.
 7. 7. Утвърждаване на експертна оценка за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 35465.200.45 по кадастралната карта /КК/ на село Каломен, община Дряново (вх.№0800-33/24.10.2016г) /във връзка с Решение №185 от Протокол №21/30.09.2016г./
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 8. 8. Принципно съгласие за отдаване под наем чрез търг или конкурс за земите от общинския поземлен фонд, представляващи земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-81/18.10.2016г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 9. 9. Откриване на процедура за отдаване под наем на водоем публична общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 66977.37.100 по КККР на село Славейково, община Дряново (вх.№2700-246/24.10.2016г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 10. 10. Даване на съгласие за промяна на предназначението - начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 38710.91.1 с площ 62300 кв.м по кадастралната карта /КК/ на землище Косарка, община Дряново, от пасище в посевна площ (вх.№2700-264/24.10.2016г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 11. 11. Одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземно ел.захранване 0,4 kV и за трасе на водопровод, необходими за изграждане на обект: „За обществено обслужване – бунгала за настаняване с цел обучение и квалификация” в Поземлен имот с идентификатор 23947.71.18, местност „Бижевото”, по кадастралната карта /КК/ на землището на гр. Дряново, общ. Дряново (вх.№ОБА3-38-2/24.10.2016г)
  Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”.
 12. 12. Предложение от ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” и ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” относно: Подпомагане дейността на Футболен клуб «Локомотив-1927» гр. Дряново (вх.№0800-34/26.10.2016г)
  Докл.: Председателите на ПК „ОКМДСТ” и ПК „ЗСДЖН”.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Покана за заседанието на ОбС на 31.10.2016г

 Материали за заседанието на ОбС на 31.10.2016г

 Допълнение към материалите за заседанието на ОбС

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново