Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Стартира изпълнението на проект „ Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на община Дряново“

Проектът е съвместна инициатива на Община Дряново (бенифициент) и партньори - ДГ „Детелина“  и Сдружение „ Младежко дружество за спорт и туризъм „Здравец““.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за подпомагане децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация.

Специфините цели са:  подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание; допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;  повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи, с цел тяхната образователна интеграция;  взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;  включване на родителите във възпитателния процес;  създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила; засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);  преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Проектното предложение е насочено към 200 деца от ДГ „Детелина“ на възраст от 3 до 7 години, 47 от които са от етноси, различни от българския; родителите на децата и всички други заинтересовани страни.

Дейностите, заложени в проекта  са:

  1. Организация и управление на проекта

Целта на дейността  е - коректно и законосъобразно управление и изпълнение на проекта, спазване на времевата рамка, отлична финансова и техническа отчетност. Дейността  включва цялостно управление на дейностите по проекта, наблюдение на индикаторите и вътрешна оценка на изпълнението на проекта, финансова и техническа отчетност, координация между членовете на екипа. За осъществяване на координация при изпълнението на проекта ще бъдат провеждани регулярни срещи, ще се следи работата на изпълнителите и спазването на договореностите с тях, ще се прави оценка на резултатите и ще се изготвят необходимите технически и финансови отчети. Дейността е основополагаща за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. Дейността ще се изпълнява от екип за изпълнение на проекта –  Ръководител,  Администратор на проекта и Счетоводител.

  1. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи

Допълнително обучение по български език - Голяма част от децата с ромски произход и други етноси, различни от българския, обучаващи се в детската градина , изпитват затруднения при изразяване на български език. С цел да се преодолеят тези проблеми и да се подпомогне по-лесната им социализация при постъпването им в първи клас, се предвижда допълнителна работа за преодоляване на пропуските в езика. Доброто владеене на официалния език е задължително условия, без което интеграцията на децата от етническите малцинства би била невъзможна. За целта се предвижда в процеса на обучение да се работи за:  овладяване и прилагане на книжовните форми на българския език в процеса на ежедневно общуване;  обогатяване на детския речник чрез преразкази на литературни творби подпомагане използването на точна употреба на думите в процеса на комуникация;  развитие на свързаната реч на детето и осъществяване на подготовка за четене и писане. С цел обучението да постигне устойчиви резултати се предвижда да бъдат проведени няколко открити урока, на които да бъдат поканени родители и представители на местната общност.

Дейността ще се реализира чрез създаване на Ателие „Аз ще бъда ученик“, където чрез модерни аудиовизуални средства ще се създаде подходяща образователна среда за децата билингви, за провеждане на допълнително обучение по Български език. Чрез провеждането на 70 ситуации с 20 деца билингви от Подготвителна група /6г/, /през една учебна година/ ще допринесе за развиване на езиково-говорните умения на децата и свободното им общуване на български език. Децата включени в ателието ще покажат своите постижения в овладяването на българския език в открити моменти и по време на тържеството „Довиждане детска градина, здравей първи клас“ пред своите родители и в организиран „Празник на буквите“ пред своите връстници.

  1. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда

Целта на тази дейност е свързана със запознаване и запазване е на културната идентичност на етническите малцинства и осъществяване на междукултурен диалог под формата на опознавателни мероприятия и различни визуални форми.Ще бъдат изградени ателиета, в които децата от ромски и неромски семейства ще бъдат включени в една обща образователна среда в детската градина, което ще създаде възможност и предпоставка за равен старт в училище.

 1. Ателие „Приказно вълшебство” си поставя за цел да отведе малките артисти на едно необикновено пътешествие в чудния свят на приказките.С помощта на художествената литература, но и с много весели игри, песни и танци, децата ще овладеят българския език и ще усъвършенстват речта си.Така те ще се докоснат до една особена атмосфера, която създава, учи, възпитава и забавлява. По този начин децата ще развият своята наблюдателност, творческо въображение,ще изградят умения за пълноценно общуване и работа в екип,и не на последно място ще се научат на толерантност и самостоятелност… Ателието ще запознае участниците в него с адаптирани приказки на различните етноси. Малките артисти ще вземат участие във всички празници на детската градина. В края на всяка година ще изявяват своите творчески и артистични възможности на специално организираните празници „ В света на приказките“, в организацията и провеждането на които ще вземат участие и техните родители. Участници в ателието: 20 деца 

2. Ателие „Пей,танцувай с мен” си поставя за цел да потопи децата в света на етнокултурното разнообразие с ритъм и танц. Ще се формира интерес към народното творчество и музикално танцовото изкуство на различните етноси, чрез вплитане в едно на ритми от традиционния български фолклор и песни и танци от различните етнически общности.Смесеният състав ще спомогне за изграждане умения за общуване и придобиване на поведенчески стратегии на поведение и етническа толерантност, за интегриране на децата от равностойна позиция на различните етноси.  Децата ще вземат участие в Коледните тържества, Пролетни празници, Ден на детето и други. Всяка година участниците в ателието за Василица ще зарадват своите връстници и родители в специално организираните концерти под наслов  „ Различни – но заедно, ръка за ръка“. Участници: 30 деца 

3. Ателие „Сръчни ръчички” има за цел да отведе децата в едно истинско изобразително приключение, което ще стимулира тяхното въображение, творчество и естетическо мислене. Чрез разнообразни техники на рисуване децата ще развият своята креативност и художествени дарования. Чрез творчеството в ателието децата ще се запознаят с творчеството на двата етноса, ще рисуват, апликират, ще създават красота с природни материали. Ателието ще организира постоянни изложби, които ще се допълват и променят периодично с нови творби. Децата от ателието ще вземат участие в обявени конкурси за детски рисунки. В работата на ателието при подготовката на различни празници ще бъдат включени и родители на децата от български и ромски произход, които съвместно ще изработват украси за празника, ще приготвят съвместно традиционните ястия , ще редят празнични трапези. Участници: 25 деца

4. Ателие „От Дряново към света…” има за цел да създаде у децата чувство за принадлежност и придобиване на знания за родния край, за България и други народи. Формиране на гражданско съзнание, поведение и приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности в Дряново и нашата родина.  Децата от ателието, съвместно с другите деца от подготвителните групи на детската градина и родители ще проведат 4 екскурзии с учебна цел до закрит мост в гр. Ловеч, конака и къщата с маймунката в гр.В.Търново/ строени от Колю Фичето/, гр.Плевен, Дряновския манастир. Организираните екскурзии ще съдействат за преодоляване на границите на общуване между децата от българския и ромски етнос извън традиционната учебна среда, ще осигури на децата нови контакти със свои връстници и незабравими спомени. Участници: 80 деца от Подготвителни групи/5-7г/

  1. Работа със семействата от етническите малцинства

Целта на дейността е свързана с подобряване на общуването със семействата от етническите малцинства и ефективна интеграция на децата от тези семейства.В рамките на тази дейност ще се реализира „Училище за родители“ - чрез обучението на родителите на децата се цели да се изградят у тях осъзнати знания относно възпитанието на децата, изграждане на здравно-хигиенни навици, култура на общуване, преодоляване на агресивни прояви у техните деца, промяна на ценностните ориентации – толерантност, уважение към културната идентичност и др.

 „Училище за родители“ ще се провежда под формата на групови и индивидуални консултации с психолог или здравен работник.

  1. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност

В рамките на тази дейност ще се проведат мероприятия свързани с ангажиране на всички заинтересовани страни и общността на територията на община Дряново. Във връзка с честване на Международният ден на толерантността 16 ноември чрез организиране на "Дни на толерантноста" което включва:

 - Провеждане на среща-дискусия на тема: „Възпитание в дух на толерантност от ранна детска възраст” . Целта е да се обхванат всички заинтересовани страни към темата за толерантността и премахване на предразсъдъците и нетолерантното отношение към децата с различна етническа принадлежност.

 - Хепанинг „Усмихнати заедно” - Формираните в рамките на проекта ателиета ще представят постигнатите резултати, чрез изложби, конкурси, концерти, театрални постановки и др. Мероприятията ще се провеждат ежегодно.

  1. Дейности по информиране и публичност

Дейността цели осигуряване на благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевите групи и заинтересованите страни. При стартирането на проекта ще се проведе пресконференция. Ще бъдат изработени брошури, които ще бъдат разпространени на територията на изпълнение на проекта. Ще бъдат направени 3 публикации в местната преса. На сградата на общината и на детската градина ще бъдат поставени информационни табели.   Тази дейност включва реализацията на:

-  Провеждане на начална пресконференция

- Изработване и отпечатване на информационни брошури с информация за проекта, целите, дейностите и резултатите; 

-  Изработване на информационни табели за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС.

Дейностите за информация и публичност са задължителни според Насоките с оглед осигуряване на широка информираност за проекта и финансиращите органи. Дейността ще се осъществи в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта се очаква постигане на следните резултати:

 - подобрени  условия  за равен достъп до предучилищно  възпитание и подготовка ;

 - допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;

- повишено качество на образованието в детските градини и в подготвителните групи, с цел тяхната образователна интеграция;

 - взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

 - включени родителите във възпитателния процес;

- създадени условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;

 - засилена мотивация на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);

 - преодолени негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Обща стойност на проекта :  161 602,50 лв.

Продължителност:  29 месеца

Проектът е финансиран по процедура   BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“ от  ОП „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020


 Информация за проекта

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново