Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Заповед № 639/08.11.2016 г. на кмета на Община Дряново за одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ – „за производствена и складова дейност” и УПИ ХІІІ - „за производствена и складова дейност” от кв. 1 по плана на с. Скалско, общ. Дряново

ЗАПОВЕД № 639/08.11.2016 г. на Кмета на Община Дряново

На основание чл. 44, ал. 1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка със Заповед № 582/13.10.2016 г. на Кмета на община Дряново, Протокол № 8/07.11.2016 г. на ЕСУТ при община Дряново и подадено заявление с вх. № ОБА 3-38-24/17.10.2016 г. от „БУЛ АЛКО” АД, ЕИК 204011474 и „ЕВРО ГОБО” АД, ЕИК 204054638 за одобряване проект за частично изменение на ПУП - ПРЗ и Уведомително писмо с вх. № ОБА 3-38-24/02.11.2016 г. за преименуване на „БУЛ АЛКО” АД, ЕИК 204011474 в „ЖИВ СОК” АД, ЕИК 204011474

О Д О Б Р Я В А М :

  1. Проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация (ЧИ на ПУП-ПР) за урегулирани поземлени имоти УПИ VІІ - „за производствена и складова дейност” и УПИ ХІІІ - „за производствена и складова дейност” от кв. 1 по плана на с. Скалско, общ. Дряново като от УПИ VII се обособяват два новообразувани урегулирани поземлени имоти УПИ XVI и УПИ XVII, а от УПИ XIII се обособяват два  новообразувани урегулирани поземлени имоти УПИ XIV и УПИ XV и се запазва установената устройствената зона - предимно производствена, означена като (Пп). За достъп до новообразуваните УПИ XVI- „за производствена и складова дейност” и УПИ XVII - „за производствена и складова дейност” и до съществуващия УПИ VIII - „за производствена и складова дейност” се обособява задънена улица с нови осови точки о.т. 26ж- о.т.26з с уширение, осигуряващо обръщането на автомобили в обратна посока, като продължение на съществуваща задънена улица с осови точки 26д - 26е с ширина 6.0м, така както е показано в текстовата и графичната част, които са неразделна част от настоящата заповед.
  2. Проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за застрояване (ЧИ на ПУП - ПЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ VІІ - „за производствена и складова дейност” от кв. 1 по плана на с. Скалско, общ. Дряново, съгласно който за новообарзуваните УПИ XVI  и УПИ XVII се създава режим на застрояване със следните характеристики: предназначение на имотите: „за производствена и складова дейност”, характер на основното застрояване - ниско застрояване - с височина до 10м, начин на застрояване в съседните имоти –  свободно, линии на застрояване - ограничителни линии на застрояване, показатели на режима на застрояване: Плътност на застрояване- Пз<80%,   Коефициент на интензивност - Кинт < 2,5; Максимално озеленена площ  - Oз>20%, така както е показано в текстовата и графичната част, които са неразделна част от настоящата заповед.
  3. Проект за работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне на сградите в новообразуваните УПИ XIV и УПИ XV като се създава режим на застрояване със следните характеристики: предназначение на имотите: „за производствена и складова дейност”, характер на основното застрояване - ниско застрояване - с височина до 10м, начин на застрояване в съседните имоти - свободно и свързано в два имота, линии на застрояване - ограничителни и задължителни линии на застрояване, показатели на режима на застрояване: Плътност на застрояване - Пз<80%,  Коефициент на интензивност - Кинт  <2,5; Максимално озеленена площ  - Oз>20%, така както е показано в текстовата и графичната част, които са неразделна част от настоящата заповед

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК).

Настоящата заповед може да бъде обжалвана съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването й чрез кмета на община Дряново пред Административен съд Габрово по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК).

Заповедта влиза в сила по реда на чл. 132 от ЗУТ.


 Скица 1

 Скица 2

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново