Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Извънредно заседание на ОбС-Дряново /приемане на решение чрез подписка/

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 11.11.2016 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. 1. Одобряване на промени в Споразумение за общинско сътрудничество между Община Дряново, ДГ „Детелина“–Дряново и Младежко дружество за спорт и туризъм „Здравец“ гр. Габрово, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на Община Дряново“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ - Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. (вх.№0700-85/09.11.2016г.)
    Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


 Покана за заседанието на ОбС на 11.11.2016г

 Материали за заседанието на ОбС на 11.11.2016г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново