Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

ДГ "Детелина" обявява подбор на персонал по Проект BG05M2ОP001-3.001-0064 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на Община Дряново“

ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" в качеството си на партньор по Проект BG05M2ОP001-3.001-0064  „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на Община Дряново“ по схема „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

НА ПЕРСОНАЛ НА

 ДЛЪЖНОСТИ КАКТО СЛЕДВА:

 

 1. Ръководител на ателие ”Аз ще бъда ученик“ -  1 брой
 2. Ръководител на ателие ”Приказно вълшебство“ -  1 брой
 3. Ръководител на ателие ”Пей, танцувай с мен“ -  1 брой
 4. Ръководител на ателие ”Сръчни ръчички“ -  1 брой
 5. Ръководител на ателие ”От Дряново към света“ -  1 брой

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
1.1. Степен на образование - висше образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Предучилищна педагогика“, „ Начална и предучилищна педагогика“,  Проф.квалификация - „детски учител“, „детски и начален учител“
1.2. За ателие ”Пей, танцувай с мен“  -  Специалност - „Предучилищна педагогика“, „ Начална и предучилищна педагогика“,   Проф.квалификация - „ учител по музика“.
Специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Да е дееспособно лице;
2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
Допълнителни изисквания:

3.1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
РЪКОВОДИТЕЛИ НА АТЕЛИЕТА - Подготвя, провежда и отчита дейността на  съответното ателие.

Основни задачи и задължения:

 1. Участва в планирането, изработването и реализирането на оперативни графици и планове
 2. Изготвя програма за дейността на ателието и тематичното му разпределение за периода на изпълнение на дейността по проекта, съобразена с плана за действие на проекта
 3. Изготвя и отчита пред ръководителя на проекта ежемесечни текстуални отчети за работата в ателието.
 4. Попълва и представя на ръководителя на проекта ежемесечни присъствени листове
 5. Разпределя пропорционално необходимите материали и консумативи за работа в ателието.
 6. Изготвя и представя на ръководителя на проекта заявки за закупуване на материали и консумативи за работа в ателието, съобразно планираното по проекта
 7. Участва в планираните по проекта дейности
 8. Участва в популяризиране и публично представяне на резултатите от дейностите в ателието.
 9. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта.
 10. Създава и поддържа в процеса на работа, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество; насърчава социалното включване и сближаване.
 11. В своята работа е длъжен да не допуска форми на пряка и непряка дискриминация
 12. Води установената за дейността на ателието документация
 13. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на проекта, свързани с цялостната дейност за реализиране на проекта

 

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда на непълен работен ден. С одобреният кандидат се сключва трудов договор за период съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по проекта. Съгласно графика за изпълнение на проекта, трудовият договор ще бъде сключен и изпълнението на дейностите ще стартира от мeсец декември 2016 г. Заплащането се определя според „Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

 

I. Начин за провеждане на подбора:

 Подбор по документи - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 2 (два) дневен срок от изтичане срока на обявлението.

Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. Конкурсната комисия на базата на представените документи класира лицата, които ще заемат съответните длъжности, според разработената „Методика за класиране на кандидатите“, като за работата си съставя протокол. Предлага на Директора на детската градина сключване на договори с класираните лица.

 

ІІ. Документи за участие в процедурата:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

Заявление за кандидатстване по образец;

Професионална автобиография по образец;

Копия от документи за придобито образование, образователно-квалификационна степен, специалност,ПКС, допълнителни квалификации;

Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит в сферата на образованието / копие от ТД, копие от трудова книжка/;

Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец

 

Всички образци на документите за участие в конкурсната процедура са достъпни на интернет страницата на ДГ „Детелина“ , на адрес: www.cdg-detelina.org

 

ІII. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в подбора се подават в срок до 17.00 ч. на 25.11.2016 г. всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. на адрес:ул. „Никола Мушанов“ № 4, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на Информационното табло в сградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА", гр. Дряново

За повече информация: телефон за връзка 0886669500 e-mail: cdgdetelina_dryanovo@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - CV

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Декларация


 Обява

 Приложения

 Методика

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново