Община
Туризъм
Акценти

Предоставянето на имоти от Общинския поземлен фонд Дряново с начин на трайно ползване „Полски пътища” и „Напоителни канали”

С Решение № 216 от Протокол № 25/29.11.2016 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Дряново предоставя имотите от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели, по цена в размер на средното рентно плащане за землището. На основание чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ, ползвателите, на които са предоставени полските пътища, следва да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Община Дряново поканва всички собственици на имоти с променено предназначение, чийто достъп до имотите бъде препятстван по някакъв начин, в срок до 29.01.2017 г. да подадат уведомление до Кмета на Общината с приложен документ за собственост и скица с видни номера на поземлените имоти. За полските пътища и напоителни канали, граничещи с имотите с променено предназначение и с препятстван достъп, Кметът на Общината няма да сключи договор със съответния ползвател на масива.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново