Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Съобщение за издадена Заповед № 30/18.01.2017 г. на Кмета на община Дряново за разрешаване изработване по частен път от и за сметка на Васил Димитров Стойков на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП - ПРЗ) за урегулиран поземлен имот


 Съобщение

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново