Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Заповед № 42 от 19.01.2017 г. на кмета на Община Дряново за проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП - ПРЗ) за урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ - „кооперативен пазар” от кв. 66 по регулационния план (РП) на гр. Дряново


 Заповед № 42 от 19.01.2017 г. на кмета на Община Дряново за проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП - ПРЗ) за урегулиран поземлен имот - УПИ ІІ - „кооперативен пазар” от кв. 66 по регулационния план (РП) на гр. Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново