Община
Туризъм
Съобщения

Потвърждаване категорията на туристически обекти, категоризирани през 2010 г.

Община Дряново уведомява всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, категоризирани през 2010 г., че са длъжни да прекатегоризират своите обекти през 2017 г., съгласно § 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за туризма (Обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.), като подадат заявление в Общинска администрация, не по-късно от три месеца преди настъпване на същата дата на първоначалната категоризация (ден и месец). При неподаване на заявление, както и неспазване на срока за подаване, категорията на обекта автоматично се прекратява.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново